ПРЕЗИДИУМ


Президиумот на Левица е главниот политичко-егзекутивен, односно извршен орган на Партијата, кој функционира како колективно претседателство, т.е. полит-биро.

 

Президиумот е составен од пет до девет рамноправни членови со императивен мандат, делегирани од страна на ЦК и тие можат да бидат отповикани во секое време – со апсолутно мнозинство гласови.

Мандатот на членовите на Президиумот, по правило, трае четири години, односно за време меѓу два редовни Пленума – со неограничено право на реизбор.

Президиумот работи на седници кои, по правило, се одржуваат најмалку еднаш неделно.

Одлуките на Президиумот се донесуваат со апсолутно мнозинство гласови.

Актуелни членови на Президиумот на Левица се:


Димитар Апасиев (1983, Велес) – доктор на правни науки. Тој е долгогодишен политички активист на ДСП „Ленка“. Работи како доцент на Правниот факултет при Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Катедра за граѓанско право.


Хактан Реџеп Исмаил (1988, Скопје) – магистер по политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Долгогодишен активист и основач на „Движењето за социјална правда Ленка“, живее и работи во Скопје.


Борис Крмов (1981, Штип) – историчар на уметност. Има студирано историја на уметност со археологија. Работел од струка како ликовен критичар и теоретичар до градежен работник. Еден од поновите кадри формирани во Левица. Борец за социјална правда.


Јована Мојсоска (1992, Струга) – дипломирана на Факултет за безбедност и финансиска контрола. Основач и член на повеќе иницијативи за заштита на животните и животната средина.


Бранко Ристов (1986, Скопје) – дипломиран економист. Активист во бројни иницијативи. Советник на политичката партија Левица во општина Карпош.


Гораст Муратовски (1994, Скопје) – математичар и програмер. Активист за работничка и социјална правда. Основач и уредник на електронското гласило „Антропол“.


Јован Крајевски (1995, Скопје) – дипломиран инженер по компјутерски науки и магистранд на оделот Статистика за аналитика на податоци на ФИНКИ. Активист за работничка и социјална правда. Основач на електронското гласило „Антропол“.

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e