Предлози

Во новиот предлог закон за културата синтагмата „национален интерес“ е заменетa со апстрактниот термин „јавен интерес“, кој е дефиниран како „уметничкото творештво, објавувањето и достапноста на творештвото до сите граѓани на Република Северна Македонија, заштитата на правата кои произлегуваат од творештвото и заштитата на културното наследство....