Програмски сектори

Сведоци сме на долгогодишната негрижа од страна на министерството за здравство, кое со децении го деградира здравјето на нашите граѓани....

Во новиот предлог закон за културата синтагмата „национален интерес“ е заменетa со апстрактниот термин „јавен интерес“, кој е дефиниран како „уметничкото творештво, објавувањето и достапноста на творештвото до сите граѓани на Република Северна Македонија, заштитата на правата кои произлегуваат од творештвото и заштитата на културното наследство....

Изминатата недела до Србија пристигна француско-германскиот предлог за решавање на ситуацијата на Косово....