ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

Централниот комитет [ЦК] е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.

Мандатот на ЦК трае четири години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.
ЦК работи на пленарни сесии кои можат да бидат редовни или вонредни.

Одлуките на ЦК се донесуваат со релативно мнозинство гласови – освен при персонален избор на членовите на Президиумот, кога е потребно апсолутно мнозинство од гласовите.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:

– Претседателот на Партијата;
– благајникот;
– членовите на Президиумот;
– претседателите на комисиите во рамки на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци; и

– по еден одговорен член од нераководните работни тела.

По исклучок, кога за тоа ќе се појави оправдана потреба заради разјаснување на одредени прашања, на сесиите на ЦК може да учествуваат и други поканети внатрешни или надворешни лица [членови, симпатизери, експерти и сл.] – но, без право на глас.


Актуелни членови на ЦK на Левица (со право на глас) се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Реџеп Исмаил
 3. Борис Крмов
 4. Бранко Ристов
 5. Јована Мојсоска
 6. Гораст Муратовски
 7. Саше Јанчев
 8. Бојан Бојовски
 9. Ванчо Спасески
 10. Игор Димески
 11. Славко Митески
 12. Горан Велевски
 13. Никола Лазаровски
 14. Ивана Стоименовска
 15. Методија Костоски
 16. Жаклина Свеќароска
 17. Антонио Димитров
 18. Димитар Абрашев
 19. Марика Апостолова
 20. Александар Симонов
 21. Марија Среброва
 22. Михаил Тодоров
 23. Круме Богевски
 24. Јован Крајевски
 25. Амар Мециновиќ
 26. Весна Кираџиева
 27. Наташа Стефановска
 28. Никола Петров
 29. Дарко Ристовски
 30. Јулијана Штрковска – Колариќ
 31. Катерина Јовановска
 32. Игор Смилев
 33. Андреа Јанков
 34. Александар Димитријевиќ
 35. Иванче Ристевски
 36. Дејан Ристовски
 37. Дарко Димоски
 38. Боби Митковски
 39. Марио Јаневски
 40. Дарко Грујоски
 41. Ангеле Михајловски
 42. Донче Мишовски
 43. Влатко Петрушевски
 44. Ристе Дојчиноски

Кандидати за членови на ЦК (ВД без право на глас) се:

 1. Дарко Стојановски
 2. Ацо Христовски
 3. Слаѓана Арсоска
 4. Анѓелко Недески
 5. Ружа Веселиноска
 6. Мирослав Чадевски
 7. Дијана Кирова
 8. Мирослав Јованоски
 9. Марјан Ѓурчески
 10. Наталија Крстева
 11. Ванчо Ристов
 12. Давид Златанов
 13. Петар Ангелкоски
 14. Живанка Морис
 15. Персида Отовиќ Стојановска
 16. Маја Тушевска
 17. Филип Јаневски
 18. Славчо Туџаровски
 19. Тони Стаменковски
 20. Кирил Слезенковски
 21. Иван Александров
 22.  Тиме Начевски
 23.  Зоран Трајков
 24.  Страхил Ташевски
 25. Зоран Иваноски