ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

Централниот комитет [ЦК] е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.

Мандатот на ЦК трае четири години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.
ЦК работи на пленарни сесии кои можат да бидат редовни или вонредни.

Одлуките на ЦК се донесуваат со релативно мнозинство гласови – освен при персонален избор на членовите на Президиумот, кога е потребно апсолутно мнозинство од гласовите.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:

– Претседателот на Партијата;
– благајникот;
– членовите на Президиумот;
– претседателите на комисиите во рамки на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци; и

– по еден одговорен член од нераководните работни тела.

По исклучок, кога за тоа ќе се појави оправдана потреба заради разјаснување на одредени прашања, на сесиите на ЦК може да учествуваат и други поканети внатрешни или надворешни лица [членови, симпатизери, експерти и сл.] – но, без право на глас.


Актуелни членови на ЦK на Левица се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Реџеп Исмаил
 3. Борис Крмов
 4. Бранко Ристов
 5. Јована Мојсоска
 6. Гораст Муратовски
 7. Сенада Ибраимова
 8. Саше Јанчев
 9. Бојан Бојовски
 10. Петар Диклиќ
 11. Ванчо Спасески
 12. Мартин Димоски
 13. Игор Димески
 14. Иван Јованоски
 15. Виолета Аврамоска
 16. Дарко Масларковски
 17. Горан Велевски
 18. Никола Лазаровски
 19. Ивана Стоименовска
 20. Методија Костоски
 21. Жаклина Свеќароска
 22. Новица Ристески
 23. Антонио Димитров
 24. Бобан Пашовски
 25. Димитар Абрашев
 26. Сања Николовска
 27. Марика Апостолова
 28. Александар Симонов
 29. Марија Среброва
 30. Михаил Тодоров
 31. Круме Богевски
 32. Јован Крајевски
 33. Амар Мециновиќ
 34. Александар Николовски
 35. Весна Кираџиева

Кандидати за членови на Централен комитет:

 1. Дарко Димовски
 2. Дарко Стојановски
 3. Роберт Наумовски
 4. Донче Мишовски
 5. Амар Мециновиќ
 6. Ацо Христовски
 7. Бранко Николовски
 8. Оливера Стефаноска
 9. Боби Митковски
 10. Анѓелко Недески
 11. Александар Чакиевски
 12. Ружа Веселиноска
 13. Никола Стојкоски
 14. Дијана Кирова
 15. Мирослав Јованоски
 16. Марјан Ѓурчески
 17. Иванче Ристевски
 18. Наталија Крстева
 19. Ванчо Ристов
 20. Катерина Јовановска
 21. Рената Петрова
 22. Никола Петров
 23. Давид Златанов
 24. Марио Јаневски