ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ


Централниот комитет [ЦК] е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.

Мандатот на ЦК трае четири години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.
ЦК работи на пленарни сесии кои можат да бидат редовни или вонредни.

Одлуките на ЦК се донесуваат со релативно мнозинство гласови – освен при персонален избор на членовите на Президиумот, кога е потребно апсолутно мнозинство од гласовите.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:

– Претседателот на Партијата;
– благајникот;
– членовите на Президиумот;
– претседателите на комисиите во рамки на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци; и
– по еден одговорен член од нераководните работни тела.

По исклучок, кога за тоа ќе се појави оправдана потреба заради разјаснување на одредени прашања, на сесиите на ЦК може да учествуваат и други поканети внатрешни или надворешни лица [членови, симпатизери, експерти и сл.] – но, без право на глас.


Актуелни полноправни членови на ЦK на Левица со право на глас се:

 1. Димитар Апасиев
 2. Реџеп Исмаил
 3. Борис Крмов
 4. Бранко Ристов
 5. Јована Мојсоска
 6. Гораст Муратовски
 7. Сенада Ибраимова
 8. Саше Јанчев
 9. Ѓорѓи Бошковски
 10. Бојан Бојовски
 11. Петар Диклиќ
 12. Елена Каранакова
 13. Кристијан Гиновски
 14. Зоран Велковски
 15. Ванчо Спасески
 16. Дарко Ристовски
 17. Мартин Димоски
 18. Бобан Кочовски
 19. Анде Јанков
 20. Игор Димески
 21. Иван Јовановски
 22. Влатко Јосифов
 23. Кирил Ѓоргиев
 24. Виолета Аврамоска

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e