Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ИТ СЕКТОР И АДМИНИСТРАЦИЈА

  Дарко Ристовски

  КООРДИНАТОР

  it.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  078/335-814

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • информатичко општество
  • јавни дигитализирани ИТ сервиси
  • дигитални сертификати
  • сервери, хабови и хекатони
  • базжични мрежи
  • МАРнет (Македонска академска истражувачка мрежа)
  • МК домејни
  • хостирање
  • сајбер безбедност
  • хардвер и одржување компјутерска опрема
  • софтвер за полагање државни испити
  • програмирање и мобилни смарт апликации
  • инженерство и техничко-технолошка култура
  • вештачка интелигенција и „машини што учат“
  • т.н. роботизирана економија
  • автоматизација на работните процеси
  • ергономија и компјутерска етика
  • електронско управување (Е-government)
  • електронски услуги
  • електронски документи и потписи (ДМС – систем за управување со документи)
  • јавна администрација (државна и општинска)
  • вработени во јавен сектор (хиерархиски нивоа и позиции)
  • канцелариско и архивско работење
  • шалтерско работење (едношалтерски систем)
  • институционално вмрежување (електронско поврзување)
  • Национална платформа за интероперабилност
  • Управна инспекција
  • Централен регистар
  • Регистар на население
  • јавни регистри и евиденции (судски, трговски, други)
  • матични книги (на родени, венчани и умрени)
  • матични броеви (ЕМБГ)
  • попис
  • државна статистика
  • миграција (внатрешна и надворешна / иселување и доселување)
  • интегрирана обработка на податоци
  • датабази (историски и компаративни податоци)
  • заштита на лични податоци
  • заштита на доверливи податоци („инсајдерски информации“: чување на
  • деловна, професионална и службена тајна)
  • енкриптирани канали за интерна комуникација
  • дигитални алатки и платформи за Е-демократија
  • онлајн аплицирања, петиции и анкети
  • органограми, каталози, класификации и систематизации
  • Регистар на членство (ажурирана внатрешна партиска евиденција)
  • Регистар на донации (полугодишен и годишен)
  • Пописна комисија (инвентарна книга)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  ИТ СЕКТОР И АДМИНИСТРАЦИЈА

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ИТ СЕКТОР И АДМИНИСТРАЦИЈА?