Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Левичарски институт „Рацин“

  Заради перманентна едукација, издаваштво и политичко образование на партискиот подмладок и другите партиски членови, се формира посебен Истражувачко-аналитички центар на Левица – со име Левичарски институт „Рацин“, чијашто организација и работа се регулира со посебен деловник.

  1. ЦЕНТАР ЗА ПОЛИТИЧКА ЕДУКАЦИЈА

  • философија на политиката и политологија
  • политичка историја (општа и национална)
  • политиколошки семинари (подготовка на силабуси и курикулуми)
  • организирање политички школи (летни и зимски кампови)
  • курсеви за политички вештини
  • популистичка реторика (обуки за делиберативно говорништво)
  • политичка дебата и аргументација
  • политичка едукација на партискиот подмладок (Црвена младина)
  • политичка едукација на јавни функционери (пратеници, советници, директори, одборници, секретари)
  • идеолошка индоктринација и профилирање
  • теоретски предавања и трибини
  • видео проекции (документарни филмови и тематски дискусии)
  • едукативни кампањи за зголемување на јавната свест
  • кадровска политика (регрутација на кандидати за членство во раководните структури и партиските органи и тела – ВД координатори и модератори)
  • соработка со политички фондации
  • стипендии, грантови, студиски престои и политолошки специјализации
  • истражувања (социолошки и политичко-правни)

   

  2. ЦЕНТАР ЗА ПУБЛИКАЦИИ

  • издавање левичарска литература (тематски едиции)
  • периодични публикации (рецензентски комисии)
  • превод на капитални и современи социјалистички дела (класици)
  • превод на редакциски текстови (на англиски и на други светски јазици)
  • редакција Ленка
  • редакција Антропол
  • дописна мрежа (т.н. граѓанско новинарство)
  • унифицирање на официјални Фб-станици (профилна и кавер слика)
  • „бочни“ профили, пејџови и веб-сајтови
  • мултимедијални обуки, курсеви и работилници (снимање, монтажа, графички и веб дизајн)
  • ракување со аудио и видео техника (опрема и кадар)
  • креатива и продукција на содржина (видео материјали од јавни настапи)
  • рекапитулација на Изборни програми (ветено-остварено)
  • брендирање локални канцеларии на ЛО
  • рекламни материјали (дизајнирање и печатење)
  • предизборни кампањи (спотови, типографски видеа, постери, летоци)

   

  3. ЦЕНТАР ЗА КОМУНИКАЦИИ

  • интегриран систем на комуникација и комуникациски стратегии
  • енкриптирани канали за безбедна интерна комуникација
  • Кол-центар (за телефонско контактирање на членството)
  • партиски Информатор (на месечно ниво)
  • циркуларни пораки до членството (мејлинг-листи, чат-групи и сл.)
  • мобилизација на членството и симпатизерите
  • политичка агитација и пропаганда (партиски Aгит-проп)
  • политизација на масите
  • теренски активности (штандови, делење флаери)
  • митинзи и средби со граѓани

   

  4. АНАЛИТИЧКИ ЦЕНТАР

  • аналитика
  • датабази на податоци (историски и компаративни)
  • вкрстени податоци (од пристапници и членови)
  • метаподатоци
  • анкети
  • сондажи и испитување на јавното мислење
  • проекции, симулации и алгоритми (графикони, табели и статистики)
  • дигитални алатки за брзо внесување и калкулација на изборни резултати  (Д’Онтова формула за распределба на мадати)