Образец за пристап до информации од јавен карактер

Барањето може да го поднесете:
– усно (на контакт телефон: 075/885-645);
– писмено (на адреса: ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12 – Скопје); или
– електронски (на е-маил: risteskinovica@gmail.com) или на е-порталот за барателите www.slobodenpristap.mk