Левица за Брвеница

Носител на листа

Мартин Тодоровски

Martin Todorovski 1 jpg

1 МАРТИН ТОДОРОВСКИ
2 ЛИЛЈАНА СМИЛЕВСКА
3 МАРТИН АПОСТОЛОВСКИ
4 БОЈАН ЈАКОВЧЕВСКИ
5 МАРЈАН КОСТАДИНОСКИ
6 РУЖА ВЕСЕЛИНОСКА
7 МИРОСЛАВ ПЕТРЕСКИ
8 ВЛАДИМИР СИЛЈАНОСКИ
9 ТАТЈАНА СИЛЈАНОСКА
10 НЕБОЈША СТЕФАНОВСКИ
11 ПАВЛИНКА ПАНДИЛОСКА
12 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВСКА
13 МАРИЈА ГЛИГОРОСКА
14 ЖАРКО СИБИНОВСКИ
15 ВЕРА КОСТАДИНОСКА