Левица за Прилеп

Носител на листа

Иван Јованоски

Ivan Jovanoski 1 jpg

1 ИВАН ЈОВАНОСКИ
2 МЕТОДИЈА КОСТОСКИ
3 КАТЕРИНА ПУЗЕСКА
4 БОЈАН ЛАЗАРОСКИ
5 ЕМИЛ ЈАНЧЕСКИ
6 КАТЕРИНА КОЧОСКА
7 БОБАН МИТРЕВСКИ
8 КИРЕ ТУМАНОСКИ
9 МАРИЈА ТРАЈКОСКА
10 КРИСТИНА ПЕТРЕСКИ
11 КИРО КОЧОСКИ
12 МАРИЈАНА ЈОВЕСКА
13 АТАНАС БЕЛОКОСКИ
14 БОЈАН ГИНОСКИ
15 БЛАГИЦА ДИМОСКА СТОЈАНОСКИ
16 ГАВРИЛ СЕКУЛОСКИ
17 ДАВИД МАРКОВСКИ
18 БИЛЈАНА ТРАЈКОСКА
19 МЕТОДИ ИЛИОСКИ
20 МАРТИНА КОСТОСКА
21 ЕЛЕНА ИЛИЕСКА
22 ДАМЈАН ДИМИТРИОСКИ
23 ГОЦЕ БОШЕСКИ
24 ДЕЛФИНА МИТРЕСКА
25 АНТОНИО ГРНЧЕСКИ
26 КИРЕ МИТРЕВСКИ
27 ЕЛЕНА ТАЛЕСКА