Левица за Росоман

Носител на листа

Влатко Трајков

Vlatko Trajkov 1 jpg

1 ВЛАТКО ТРАЈКОВ
2 БОБАН АПОСТОЛСКИ
3 НАДИЦА СТОЈАНОСКА
4 НАДИЦА МИЛЕВА
5 САШО ЗДРАВКОВ
6 ЗОРАН СОКОЛОВ
7 ДОБРИНКА ЦИЛЕВА
8 СТОЈАНЧО МАЏУНКОВСКИ
9 ГОРДАНА ЛАЗОВА