Левица за Велес

Носител на листа

Димитар Абрашев

Dimitar Abrashev 1 jpg

1 ДИМИТАР АБРАШЕВ
2 ИГОР СМИЛЕВ
3 МАРГИЦА УРУМОВА
4 ДИМЧЕ АЦКОВ
5 ЗВЕЗДАНКА ПЕШИЌ
6 РИСТЕ ЃОРЃИЈЕВСКИ
7 ЦВЕТКО НИКОЛОВСКИ
8 СОФИЈА ТОНЧОВА
9 ЈАНЕ МИРЧЕВСКИ
10 ЕЛЕНА ЈАНКУЛОВСКА
11 МИЛКА КОЦЕВА-ВАСЕВА
12 ТОШЕ БОГАТИНОВ
13 ЕЛЕНА НАЈДОВСКА
14 МАРИЈА ФИЛИПОВА
15 ДАРКО СТАМЕНОВСКИ
16 МАРИЈА ШОПОВА
17 РОБЕ БОЖИНОВСКИ
18 ТРАЈЧЕ АНЃЕЛОВСКИ
19 ЕЛИЗАБЕТА СОТИРОВА
20 МАРЈАН ДИМОВ
21 МОНИКА СЕКУЛОВСКА
22 САШО МИЛАНОВ
23 БЛАГОЈЧЕ КОСТОВСКИ