ПАРТИСКИ ОРГАНИ

Согласно чл. 19 од Статутот, партиската организациска структура на Левица ја сочинуваат:

1. Основните раководни органи – Пленум, Централен комитет, Президиум и Трибунат;

2. Претседателот, како инокосен орган;

3. Помошните партиски органи – Програмски сектори и Локални ограноци;

4. Нераководни работни тела.

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e