ПЛЕНУМ


Пленумот е највисок и врховен раководен орган на Левица. Пленумот може, ако за тоа се појави оправдана потреба, да ги превземе надлежностите на било кој друг понизок партиски орган или да стопира т.е. запре од извршување, укине или поништи акт на било кој понизок орган.

Пленумот на Левица го сочинуваат:
1. Сите членови на основните партиски раководни органи (Централен комитет, Президиум и Трибунат);
2. Сите избрани или именувани носители на јавни функции преку Партијата (пратеници, советници, министри, заменици-министри, државни секретари и др.);
3. Делегатите од Програмските сектори и Локалните ограноци на Партијата;
4. Делегатите од нераководните работни тела.

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e