Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ПРАВЕН СЕКТОР

  Новица Ристески

  КООРДИНАТОР

  praven.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  078/401-972

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • правна држава и владеење на правото
  • законодавство и номотехника
  • пречистени текстови и автентично толкување на законите
  • Службен весник на РМ и ЕНЕР (Единствен национален електронски регистар на прописи)
  • дигитализација на легислативата и на подзаконската регулатива (т.н. албум на прописи и општи правни акти)
  • хармонизација со правото на ЕУ (т.н. Аcquis communautaire)
  • правна помош на државни органи (домашна и меѓународна)
  • судир на надлежности
  • меѓународно приватно право (судир на закони и судир на јурисдикции)
  • меѓународни судови и трибунали (егзекватура)
  • т.н. Хашки случаи (воени злосторства против човечноста)
  • јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права (Стразбур)
  • компаративно право
  • уставно право
  • реформа на уставното судство (уставна тужба)
  • судско право (редовно судство)
  • Академија за судии (избор и разрешување на судии)
  • АКМИС систем за распределба на судските предмети
  • судска пракса (прецедентно право / сентенци, начелни ставови, правни мислења и правичност)
  • судска служба
  • судска и правосудна полиција
  • судски буџет
  • пристап до правда (судски трошоци, такси и тарифи)
  • арбитража и мирно решавање спорови
  • Народен правобранител (Омбудсман)
  • правосудни органи (Јавно обвинителство и Државно правобранителство)
  • јавнообвинителска служба
  • криминологија и криминалистика (истражни центри / бироа)
  • регулирани правни професии / самостојни занимања (адвокатура, нотаријат, извршители и медијатори)
  • правна едукација и правни факултети
  • правосуден испит
  • бесплатна правна помош (правни клиники)
  • форензички вештачења (вештаци и проценители)
  • кривично материјално право (општ и посебен дел на КЗ)
  • пенологија (затворски систем и извршување санкции)
  • затворски чувари и персонал
  • права на притвореници (заштита од тортура и мачење)
  • репатријација и екстрадиција на осомничени и осудени лица
  • казнена евиденција
  • амнестија и помилување
  • пробација и алтернативни мерки
  • лустрација и ветинг
  • антикорупција, антинепотизам и конфликт на интереси
  • програми за заштитени сведоци и соработници на правдата
  • инспекциска контрола и надзор (Инспекциски совет)
  • прекршочно право
  • управно право (државна управа)
  • управна постапка (општа и посебни)
  • процесно право и судски постапки (граѓанско, кривично и управно)
  • лично право (статусно)
  • имотно право (стварно и облигационо)
  • договорен залог и хипотека
  • наследување и оставинска евиденција
  • потекло на имот
  • конфискација на нелегално стекнат имот
  • експропријација и национализација

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА ПРАВЕН СЕКТОР

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД ПРАВЕН СЕКТОР?