Предлог-закони

1. Предлог-закон за изменување на Изборниот законик
2. Предлог-закон за утврдување на максималните цени за болничко лекување
3. Предлог-закон за изменување на Законот за пратениците
4. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија
5. Предлог-закон за дополнување на Кривичниот законик
6. Закон за дополнување на Законот за облигационите односи
7. Предлог-закон за укинување на апанажа (2022)
8. Предлог-закон за изменување на Законот за минимална плата (2022)
9. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој (2022)
10. Предлог-закон за апанажа на работниците (2022)
11. Предлог-закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк (2022)
12. Предлог-закон за изменување на Законот за работни односи (2022)
13. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта (2022)
14. Предлог-закон за стечајците (2022)
15. Предлог-закон за уставни судии (2022)
16. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за семејство (2022)
17. Предлог-закон за дополнување на Законот за платниот промет (2022)