ИТ сектор и администрација

241153402 10158567585822909 7845016772398429737 n

Координатор

Дарко Ристовски

Електронска пошта

Заменик координатор

Мартин Теновски

Контакт телефон

078/335-814

Поле на интереси

 • информатичко општество
 • јавни дигитализирани ИТ сервиси
 • дигитални сертификати
 • сервери, хабови и хекатони
 • базжични мрежи
 • МАРнет (Македонска академска истражувачка мрежа)
 • МК домејни
 • хостирање
 • сајбер безбедност
 • хардвер и одржување компјутерска опрема
 • софтвер за полагање државни испити
 • програмирање и мобилни смарт апликации
 • инженерство и техничко-технолошка култура
 • вештачка интелигенција и „машини што учат“
 • т.н. роботизирана економија
 • автоматизација на работните процеси
 • ергономија и компјутерска етика
 • електронско управување (Е-government)
 • електронски услуги
 • електронски документи и потписи (ДМС – систем за управување со документи)
 • јавна администрација (државна и општинска)
 • вработени во јавен сектор (хиерархиски нивоа и позиции)
 • канцелариско и архивско работење
 • шалтерско работење (едношалтерски систем)
 • институционално вмрежување (електронско поврзување)
 • Национална платформа за интероперабилност
 • Управна инспекција
 • Централен регистар
 • Регистар на население
 • јавни регистри и евиденции (судски, трговски, други)
 • матични книги (на родени, венчани и умрени)
 • матични броеви (ЕМБГ)
 • попис
 • државна статистика
 • миграција (внатрешна и надворешна / иселување и доселување)
 • интегрирана обработка на податоци
 • датабази (историски и компаративни податоци)
 • заштита на лични податоци
 • заштита на доверливи податоци („инсајдерски информации“: чување на деловна, професионална и службена тајна)
 • енкриптирани канали за интерна комуникација
 • дигитални алатки и платформи за Е-демократија
 • онлајн аплицирања, петиции и анкети
 • органограми, каталози, класификации и систематизации
 • Регистар на членство (ажурирана внатрешна партиска евиденција)
 • Регистар на донации (полугодишен и годишен)
 • Пописна комисија (инвентарна книга)