Правен сектор

vlatko tokarev

Координатор

м-р Влатко Токарев

Електронска пошта

Заменик координатор

Тамара Велковска

Контакт телефон

070/955-490

Поле на интереси

 • правна држава и владеење на правото
 • законодавство и номотехника
 • пречистени текстови и автентично толкување на законите
 • Службен весник на РМ и ЕНЕР (Единствен национален електронски регистар на прописи)
 • дигитализација на легислативата и на подзаконската регулатива (т.н. албум на прописи и општи правни акти)
 • хармонизација со правото на ЕУ (т.н. Аcquis communautaire)
 • правна помош на државни органи (домашна и меѓународна)
 • судир на надлежности
 • меѓународно приватно право (судир на закони и судир на јурисдикции)
 • меѓународни судови и трибунали (егзекватура)
 • т.н. Хашки случаи (воени злосторства против човечноста)
 • јуриспруденција на Европскиот суд за човекови права (Стразбур)
 • компаративно право
 • уставно право
 • реформа на уставното судство (уставна тужба)
 • судско право (редовно судство)
 • Академија за судии (избор и разрешување на судии)
 • АКМИС систем за распределба на судските предмети
 • судска пракса (прецедентно право / сентенци, начелни ставови, правни мислења и правичност)
 • судска служба
 • судска и правосудна полиција
 • судски буџет
 • пристап до правда (судски трошоци, такси и тарифи)
 • арбитража и мирно решавање спорови
 • Народен правобранител (Омбудсман)
 • правосудни органи (Јавно обвинителство и Државно правобранителство)
 • јавнообвинителска служба
 • криминологија и криминалистика (истражни центри / бироа)
 • регулирани правни професии / самостојни занимања (адвокатура, нотаријат, извршители и медијатори)
 • правна едукација и правни факултети
 • правосуден испит
 • бесплатна правна помош (правни клиники)
 • форензички вештачења (вештаци и проценители)
 • кривично материјално право (општ и посебен дел на КЗ)
 • пенологија (затворски систем и извршување санкции)
 • затворски чувари и персонал
 • права на притвореници (заштита од тортура и мачење)
 • репатријација и екстрадиција на осомничени и осудени лица
 • казнена евиденција
 • амнестија и помилување
 • пробација и алтернативни мерки
 • лустрација и ветинг
 • антикорупција, антинепотизам и конфликт на интереси
 • програми за заштитени сведоци и соработници на правдата
 • инспекциска контрола и надзор (Инспекциски совет)
 • прекршочно право
 • управно право (државна управа)
 • управна постапка (општа и посебни)
 • процесно право и судски постапки (граѓанско, кривично и управно)
 • лично право (статусно)
 • имотно право (стварно и облигационо)
 • договорен залог и хипотека
 • наследување и оставинска евиденција
 • потекло на имот
 • конфискација на нелегално стекнат имот
 • експропријација и национализација