Сектор енергетика

CROPScreenshot 20231116 155635 Viber

Координатор

Игор Димески

Електронска пошта

Заменик координатор

Александар Манчевски

Контакт телефон

070/208-223

Поле на интереси

 • рударство и геологија
 • металопреработувачка индустрија (топилници, железари, челичарници, леарници и сл.)
 • благородни метали
 • неметали, изолатори и полупроводници
 • експлоатација на минерали (ископ на песок, чакал, мил, вар, гипс, талк, камен, јаглен / ќумур, лигнит, кокс, мермер итн.)
 • материјали и репроматеријали (суровини, полупроизводи, полуфабрикати)
 • електрична енергија (производство, дистрибуција и снабдување со струја)
 • хибридни, електрични и еко-возила
 • термоелектрани
 • нуклеарна енергија
 • топлификација (системи за централно греење и ладење)
 • гасификација (земен гас: метан, етан, пропан, бутан / автоплин LPG и ТНГ – течен нафтен гас )
 • фосилни горива (нафта и нафтени деривати: мазут, бензин, керозин)
 • нафтоводи, гасоводи и цевководи
 • бензински пумпи
 • т.н. зелена енергија (биодизел)
 • хидросистеми и вештачки акумулации (брани и хидроцентрали)
 • подземни и геотермални води
 • обновливи извори на енергија (ветерници и фотоволтаици)
 • енергетска ефикасност
 • регулаторни тела (контрола на цени на енергенси)