Сектор финансии

Julijana Kolaric scaled

Координатор

Јулијана Штрковска – Колариќ

Електронска пошта

Заменик координатор

Никола Јованоски

Контакт телефон

077/746-708

Поле на интереси

 • макроекономски параметри (GDP, агрегатна понуда и побарувачка, потрошувачка, инфлација, невработеност, раст, продуктивност, протекционизам, штедење, капитал, економски циклуси и сл.)
 • редистрибуција на националното богатство
 • класна раслоеност и мерење на нееднаквоста (Gini index)
 • јавни финансии (монетарна и фискална политика)
 • Народна банка (емисија на пари)
 • валути / парични единици (денар)
 • нумизматика (банкноти и монети)
 • пригодни и ковани пари
 • платежни услуги и платни системи
 • платен биланс
 • платен промет (регистрирање готовински плаќања)
 • трансакциски и блокирани сметки
 • безготовинско плаќање (платежни картички: дебитни и кредитни)
 • надворешно трговско работење
 • перење пари
 • брз трансфер на пари
 • дознаки од странство
 • финансиски трансакции
 • финансиски текови и услуги
 • финансиски пазари (пазар на пари и пазар на капитал)
 • финансиски друштва и конгломерати (т.н. финтек-сектор)
 • финансиска стабилност и финансиски шпекупации
 • финансиска дисциплина
 • финансиска поддршка
 • финансиска контрола
 • финансиска инспекција
 • финансиска полиција
 • финансиско обезбедување
 • финансиски деривати (фјучерси, опции и свопови)
 • финансиски инструменти и хартии од вредност (чекови, меници, акции, обврзници, задолжници, коносмани, благајнички и комерцијални записи, акцепти, цесии, бланкети, асигнации, компензации, форвордси и сл.)
 • Централен депозитар за ХОВ
 • алтернативни финансии (т.н. краундфандинг)
 • јавни приходи (УЈП, акцизи, царини и други увозни давачки)
 • царински систем (управа, тарифа, постапки, мерки)
 • даночен систем и даночна политика (директни и индиректни даноци)
 • даночна постапка
 • даночна евазија
 • поврат на ДДВ
 • фискализација (каси и сметки)
 • парафискални давачки (ПФД и други „неданочни оптеретувања“: административни и судски такси; комуналии и концесии; уплати за лиценци, дозволи, одобренија, елаборати, уверенија и сертификати; наплата на фирмарини, провизии, манипулативни трошоци; глоби, казни и надоместоци)
 • придонеси и други јавни давачки
 • јавни расходи
 • буџети (суфицит и дефицит)
 • „отворени финансии“ (исплати од буџетски корисници)
 • евиденции на обврски (доспеани и недоспеани)
 • јавен долг (задолжување, репрограмирање и отпис на долгови)
 • дотации (блок, наменски, капитални и трансфери за делегирана надлежност)
 • капитални и стратешки инвестиции
 • инвестициски фондови
 • ЕУ и ИПА фондови („предпристапна помош“)
 • јавни набавки (тендери и лицитации)
 • банкарство (камати, провизии, услуги, регулација, санација, реконструкција)
 • каматни стапки
 • кредитирање (на населението и на стопанството)
 • кредитно биро
 • клиринг (клириншки куќи)
 • заложни куќи
 • штедилници
 • Фонд за осигурување депозити
 • девизно работење
 • девизни резерви
 • криптовалути (т.н. блок-чејн технологија)
 • берзи
 • брокерски куќи
 • осигурување
 • сметководство (книговодствено работење)
 • контролинг
 • ревизија
 • супервизија
 • меѓународни финансиски институции (ММФ, Светска банка, OECD, ЦЕФТА, ЕАЕУ, G-20)