Сектор образование

Zaklina Svekjarovska scaled

Координатор

Жаклина Филипова-Свеќаровска

Електронска пошта

Заменик координатор

Златица Жантевска Пејиќ

Контакт телефон

076/376-783

Поле на интереси

 • предучилишно воспитание (детски градинки и клонови за згрижување)
 • основно образование (одделенска настава со целодневен престој)
 • заштита од булинг и меѓуврсничко насилство
 • учебникарство и нагледни средства (дидактички помагала)
 • средно образование (стручно / насочено, дуално и гимназиско)
 • приватни средни училишта
 • кариерен развој на учители и наставници
 • педагошки служби и академии
 • ученички стандард
 • училишни секции
 • Државен испитен центар
 • тестирања (национални и меѓународни)
 • натпревари (градски, регионални, републички и меѓународни)
 • матура и приемни испити
 • високо образование (државни и приватни универзитети)
 • акредитација на високообразовни институции и студиски програми
 • евалуација (интерна и екстерна)
 • рангирање на универзитетите (т.н. Шангајска листа)
 • универзитетска автономија
 • факултети и кампуси (алумни клубови)
 • академска заедница и академски кадар (наставно-научни звања: демонстратори, асистенти и професори)
 • академски календар (сесии и испити)
 • академски репозиториуми (платформи со Open Аccess профили – OA пристап)
 • ЕКТС (Европски кредит-трансфер систем)
 • размена и мобилност на студенти и професори
 • тутори и ментори
 • прв, втор и трет циклус на студии (додипломски, магистерски и докторски)
 • проектни и семинарски задачи
 • дипломски трудови, магистерски тези и докторски дисертации
 • плагијати и Етички кодекс
 • Национална рамка на квалификации (МРК)
 • Фраскатиева класификација (подрачја, полиња и области)
 • Просветен инспекторат
 • студентски стандард (школарини и партиципации, стипендии и бенефиции)
 • младински студентски картички (поволности и попусти)
 • студентско организирање (клубови, кружоци, форуми, асоцијации, собранија, пленуми)
 • интернати и студентски домови
 • дигитални книги, аудио-книги и книги со Брајово писмо
 • високошколски учебници, книги, збирки, скрипти, практикуми и хрестоматии
 • читални и вежбални
 • универзитетски печатници
 • свидетелства, уверенија, дипломи и додатоци на дипломи
 • еквиваленција и нострификација на дипломи (признавање на квалификации)
 • далечинско учење (онлајн-настава / предавања и вежби без физичко присуство)
 • домашно учење (Home schooling)
 • неформално и доживотно учење (пр. универзитети „Трето доба“)
 • образование на возрасни
 • работнички универзитети („вечерни школи“ и курсеви за стручна спрема)
 • едукативни центри (за странски јазици, за компјутери и сл.)
 • МАНУ (Македонска академија на науките и уметностите)
 • наука и истражувања (институти и лаборатории)
 • научноистражувачки проекти (домашни и меѓународни)
 • монографии, енциклопедии и речници
 • интердисциплинарни студии и методологии
 • референтни научни публикации
 • пристап до индексирани научни списанија (со „импакт фактор“)
 • електронски бази на податоци (EBSCO, SCOPUS, Emerald, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank и др.)
 • информациски систем за истражувачка дејност (E-CRIS)
 • рецензирани периодики (годишници и зборници на трудови)
 • меѓународни симпозиуми и научни конференции