Сектор политичка економија

Kiril Slezenkovski scaled

Координатор

Кирил Слезенковски

Електронска пошта

Заменик координатор

Димитар Синдилиев

Контакт телефон

078/394-033

Поле на интереси

 • микроекономија и применета економика (алокација на ресурси)
 • стопанска структура
 • индустрија (лесна и тешка)
 • ТИРЗ (технолошко-индустриски развојни зони) и СЕЗ (слободни економски зони)
 • мануфактурно и фабричко производство (хали, магацини, погони и постројки)
 • агенции за недвижности (земјишта и објекти)
 • рентиерство (издавање станбен и деловен простор)
 • лизинг
 • трговија на големо и мало (т.н. бизнис сектор)
 • Е-трговија (E-commerce и интернет продавници)
 • увоз-извоз на стоки („експорт-импорт“)
 • саеми
 • трговски договори и франшизи
 • трговски марки и брендови
 • трговски центри и шопинг молови
 • услужни дејности (консалтинг и приватни сервиси)
 • маркетинг и менаџмент
 • антимонополска политика (заштита на конкуренција)
 • нелојална конкуренција
 • сузбивање на „сива економија“ (вршење нерегистрирана дејност)
 • деловно право (статус и видови на трговски друштва)
 • Трговски регистар
 • преземање акционерски друштва
 • работничко акционерство
 • трговци-поединци (ТП), ортаклаци и партнерства
 • „оф-шор“ компании и „даночни раеви“ (т.н. tax havens)
 • тајни друштва, трустови и холдинзи
 • корпоративно управување (корпорации)
 • конзорциуми, концерни и конгломерати
 • микро, мали и средни претпријатија (т.н. „семејни фирми“ / малостопанственици)
 • прокура (трговско застапување)
 • стечај и ликвидација
 • сопственичка трансформација (приватизација на општествен / државен капитал)
 • стопански комори (кластери и организации на работодавци)
 • еснафи, гилди и цехови
 • занаетчиство и ракотворби (дуќани, работилници, базари и панаѓури)
 • задругарство (кооперативи)
 • концесионерство и ЈПП (јавно-приватно партнерство)
 • јавни претпријатија (државни и општински ЈП)
 • добра во општа употреба и добра од општ интерес
 • стоковни резерви
 • самоуправни интересни заедници (СИЗ)
 • самопридонес и акцијаштво
 • претприемништво
 • „стартапи“ и т.н. бизнис-акцелератори / инкубатори (бизнис логистика)
 • иновации (нови технологии и хај-тек развој)
 • патенти и пронајдоци (индустриска сопственост)
 • вложувања, реинвестирање и директни инвестиции (домашни и странски)
 • лотарија и игри на среќа (кладилници, обложувалници, казина, коцкарници)
 • прохибиција
 • метрологија (мерни едниници, мерила и баждарење мерни инструменти)
 • стандардизација и сертификација
 • регулација на цени (ценовна политика)
 • регулиран промет на одредени производи
 • квалитет и безбедност на производите на пазарот (надзор и контрола)
 • Пазарен инспекторат
 • потрошувачки и кориснички права (заштита на клиенти и претплатници)