Сектор урбанизам и локална самоуправа

Andrej Jankov

Координатор

Андреа Јанков

Електронска пошта

Заменик координатор

Сандра Грамошли

Контакт телефон

075/223-305

Поле на интереси

 • урбанизам и градежништво (високоградба)
 • градежно земјиште (изградено и неизградено)
 • асеизмичко градење (земјотресно инженерство)
 • хуманизација на просторот
 • просторно и урбанистичко планирање (ГУП-ови и ДУП-ови)
 • архитектура и проектирање јавни објекти
 • екстериерно, хортикултурно и партерно уредување (т.н. пејзажна архитектура)
 • долготраен закуп (на земјишта и згради)
 • гентрификација и типски куќи
 • згради за колективно домување и т.н. консолидирани соседства (соседско право и етажна сопственост)
 • дивоградби (бесправно изградени објекти)
 • географско-информациски системи (ГИС)
 • картографија и топографија
 • катастар на недвижности
 • премер и геодетски работи
 • подземни инсталации
 • комунална инфраструктура (водоводи, канализации, далноводи)
 • локална самоуправа (ЗЕЛС)
 • територијална организација
 • муниципално финансирање
 • стандарди за големина и густина на население
 • децентрализација и деконцентрација
 • меѓуопштинска соработка
 • плански региони (Скопски ПР, Вардарски ПР, Полошки ПР, Југозападен ПР, Пелагониски ПР, Североисточен ПР, Источен ПР и Југоисточен ПР)
 • ЛЕР (локален економски развој)
 • рамномерен регионален развој
 • Град Скопје
 • локални иницијативи и референдуми
 • градоначалници
 • совети на општини
 • стручна помош на градоначалници и општински/градски советници