Сектор Земјоделие

Никола петров

Координатор

м-р Никола Петров

Електронска пошта

Заменик координатор

Марија Илиевска

Контакт телефон

078/344-701

Поле на интереси

 • аграрна реформа (плодно обработливо земјиште)
 • аграрна стратегија (краткорочна, среднорочна и долгорочна)
 • агроекономија
 • рурален развој
 • консолидација и колективизација на земјоделското земјиште
 • арондација, комасација и мелиорација
 • педологија (МАСИС – почвен информативен систем)
 • протекционизам на домашното производство (финансиска поддршка)
 • плански субвенции на индивидуални земјоделци и ситни селски стопанства
 • ИПАРД фондови
 • земјоделски пензии
 • земјоделски здруженија
 • земјоделски задруги
 • земјоделски стопанства (сметководствени податоци)
 • земјоделски машини и приклучна механизација
 • земјоделски аптеки (пестициди, хербициди, инсектициди)
 • земјоделски растенија (заштита на здравјето)
 • фитофармација (фитосанитарна политика)
 • вештачки ѓубрива и биостимулатори
 • агрокомбинати и агроберза
 • откупни центри и ладилници
 • зелени и кванташки пазари
 • безбедност на храната
 • државни лаборатории за квалитет на храна
 • здрава храна и органско производство
 • пермакултура и алтернативно живеење
 • семејно земјоделство (домашно бавчаванџиство)
 • традиционални производи со контролирано географско потекло (сорти со заштитено потекло)
 • квалитет на земјоделски производи
 • анимални производи
 • нус производи од животинско потекло (т.н. модел на циркуларна економија)
 • ГМО производи
 • шумски билки и плодови
 • млечна и месна индустрија
 • прехранбена и конзервна индустрија
 • кондиторски производи
 • расадници (саден и семенски материјал)
 • селекционерски права
 • житни култури (посеви)
 • тутунарство
 • полјоделство (овоштарство и градинарство)
 • лозарство
 • винарии и пиварници
 • оранжерии и пластеници
 • млинови и силоси
 • цвеќарство
 • печуркарство
 • сточарство (краварство, овчарство и козарство)
 • сточни пазари
 • добиточна храна и фуражни култури
 • ветеринарство
 • идентификација и регистрација на фармски животни, копитари и сл.
 • третман на пцовисани животни
 • свињарство
 • живинарство, гулабарство и соколарство
 • пчеларство
 • фарми за полжави
 • одгледување свилени буби
 • лов и риболов
 • аквакултура (базени, аквариуми, мрестилишта и рибници)
 • вештачки мрест и порибување
 • хидробиолошки заводи
 • хидрометеоролошка дејност (метеоролошки работи)
 • водостопанство (водни заедници, хидро-мелиоративни системи, брани, насипи, иригации и канали за наводнување и одводнување)