Сектор Сообраќај

Goran Jekic scaled

Координатор

проф. д-р Горан Јекиќ

Електронска пошта

Заменик координатор

Стојче Јовановски

Контакт телефон

076/491-424

Поле на интереси

 • сообраќај и врски (копнен, воден и воздушен)
 • сообраќајна сигнализација (хоризонтална и вертикална)
 • сообраќајна култура
 • безбедност во сообраќајот (сообраќајни правила и прописи / „црни точки“)
 • патна инфраструктура (нискоградба, автопати, тунели, мостови)
 • улици и патишта (локални, регионални и магистрални / експресни)
 • градски паркинг и катни гаражи
 • патарини и вињетки
 • помош на пат и шлеп-служби
 • железници (пруги, премини, возови и шински возила)
 • автобуски и железнички станици
 • Паневропски коридори (Коридор VIII – Исток-Запад: од Јaдранско до Црно Море и Коридор X: Север-Југ)
 • ИТС (интелигентен транспортен систем / видео надзор)
 • технички преглед на возила (регистрација, хомологација и атест)
 • регистри на моторни и приклучни возила (сообраќајни дозволи)
 • „зелен картон“ и осигурување од автоодговорност
 • оспособување на возачи и шофери (полагање возачки испит, издавање возачки дозволи, возачки книшки, лиценци за авто-школи)
 • такси компании
 • диви превозници
 • јавен превоз на лица (автобуски, железнички, бродски и авионски)
 • метро, транвај и тролејбус
 • безбедност на лифтови
 • жичари и ски-лифтови
 • превоз на стоки (товарен транспорт/превозници: камиони, цистерни, вагони)
 • транспорт на опасни материи
 • складирање и помошни дејности
 • шпедиција
 • цивилно воздухопловство (аеродроми и хелиодроми)
 • навигација (контрола на летање)
 • глобални навигациски сателитски системи за позиционирање (GPS, COMPASS, ГЛОНАСС, Galileo и др.)
 • истраги на авионски и бродски несреќи
 • внатрешна пловидба
 • капетании на пристаништа
 • пошта (ПТТ)
 • телекомуникации (фиксна и мобилна телефонија)
 • електронски комуникации (5G мрежа)
 • антени и предаватели
 • интернет услуги