Социјален сектор

386888891 902914197854138 5738297004743534313 n

Координатор

Катерина Јовановска

Електронска пошта

Заменик координатор

Розета Паскалиева

Контакт телефон

072/224-179

Поле на интереси

 • социјална правда, општествена солидарност и социјална „држава на благосостојба“
 • социјална инклузија и социјални политики (грижа за лица во социјален ризик)
 • социјална психологија
 • социјални работници
 • лица со ниски примања
 • пакет мерки за сузбивање на сиромаштијата
 • минимален гарантиран достоинствен приход (UBI – Universal Basic Income)
 • социјални трансфери (социјална помош и права од социјално осигурување)
 • домување и станбени прашања
 • хумана популациона политика и демографска структура
 • семејство (брак, родителство и посвојување)
 • вонбрачни заедници и граѓански партнерства
 • посебна заштита на мајчинството
 • вештачка инсеменација (БПО – биомедицинско потпомогнато оплодување)
 • патернитетни и матернитетни спорови (ДНК анализи)
 • лични и семејни вонпарнични постапки и спорови со странски елемент
 • старателство и издршка
 • самохрани родители (т.н. еднородителски семејства)
 • детска заштита и права на детето (т.н. детски амбасади)
 • детски додаток
 • Мајчин дом (за оставени бебиња и напуштени новороденчиња)
 • SOS детски села и дом-семејства
 • деца без родители и без родителска грижа (домови и сиропиталишта)
 • деца од улица (питачење и просење)
 • превенција на детско престапништво и деликвенција (т.н. малолетничка правда)
 • заштита од детска порнографија
 • жртви на семејно насилство (насилство врз жени, старци, деца / педофилија)
 • жртви на трговија со луѓе (проституција, криумчарење, држење во ропство)
 • шелтер центри (заштита, поддршка и згрижување на ранливи категории граѓани)
 • психолошки советувалишта
 • центри за социјална работа (општински и меѓуопштински)
 • стари и изнемоштени лица (пензионерски домови)
 • минимални социјални пензии
 • погребални услуги (капели, гробишта и крематориуми)
 • одржување воени гробишта
 • заштита на лицата прогонувани и затворани заради идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност
 • посебни права на борците од НОБ, на бранителите и на воените ветерани (ислужени војници)
 • инвалиди (цивилни и воени)
 • лица со посебни потреби (дневни центри и лични асистенти)
 • глуви, неми и слепи лица (знаковен јазик и Брајово писмо)
 • неевидентирани лица во матичната евиденција (т.н. „луѓе-фантоми“)
 • внатрешно раселени лица
 • бездомници и номади
 • народни кујни и мензи
 • Банка за храна (донирање вишок храна)
 • центри за нарко зависници и алкохоличари
 • хуманитарни организации (Црвен крст и др.)
 • филантропија, донаторство и милосрдие („општествена одговорност“)
 • маргинализирани групи
 • родови прашања (еднакви можности на жените и мажите)
 • ЛГБТ лица
 • сексуални работнички