Трудов сектор

5 Aleksandar 900h600

Координатор

Александар Димитријевиќ

Електронска пошта

Заменик координатор

Контакт телефон

070/332-422

Поле на интереси

 • општествена поделба на трудот
 • класна анализа на „пазарот на труд“
 • трудово право и работни односи (договори за работа)
 • политика на полна вработеност (активни мерки за вработување)
 • младинска невработеност (таргетирани политики)
 • работнички права и минимална плата
 • исплата на плати
 • придонеси, додатоци, регреси, надоместоци и трошоци во врска со работата
 • животен стандард (т.н. синдикална потрошувачка кошничка)
 • работно време и неработни денови (државни празници)
 • одмори и отсуства (платени и неплатени)
 • регрес за годишен одмор (К-15)
 • безбедност и здравје при работа
 • трудова медицина и професионални болести
 • заштита при работа
 • мобинг (вознемирување на работно место)
 • дисциплински постапки
 • работни спорови (индивидуални и колективни)
 • бенефициран стаж (категоризации на работни места)
 • пролетеријат (мануелни работници)
 • прекаријат (хонорарци, „фриленсери“ и сезонски работници)
 • интелектуални работници („интелигенција“ и „бирократија“ / чиновништво /службеници)
 • вработени во јавен сектор
 • вработени во приватен сектор
 • самовработени лица
 • волонтери, практиканти и приправници
 • работа од дома
 • работа во странство
 • работа на странци
 • стечајци и лица прогласени за технолошки вишок (отпремнини и материјално обезбедување)
 • привремени вработувања
 • агенции за вработување (државни и приватни)
 • невработени лица
 • евиденции од областа на трудот
 • Трудов инспекторат
 • работни акции
 • работнички совети („здружен труд“)
 • работнички универзитети (обука, преквалификација и доквалификација)
 • професионални квалификации
 • синдикати (репрезентативност, сојузи и конфедерации)
 • солидарни фондови
 • струкови/професионални здруженија
 • Економско-социјален совет (трипартитен дијалог)
 • штрајк
 • колективни договори (општи, грански и поединечни)
 • менаџерски договори
 • пензиско и инвалидско осигурување
 • капитално финансирано пензиско осигурување (задолжително и доброволно)
 • пензиски систем (државниот ФПИОМ и приватни фондови)
 • МОТ (Меѓународната организација на трудот)
 • меѓународно трудово законодавство (конвенции, резолуции, декларации)