Зелен сектор

ВД Координатор

Филип Киселовски

Електронска пошта

Заменик координатор

Александар Панајотов

Контакт телефон

077/942-060
 

Поле на интереси

 • екосистеми и биодиверзитет / флора и фауна (растителен и животински свет)
 • унапредување на животната средина (чиста околина и одржлив развој)
 • климатски промени
 • природни реткости
 • светско природно наследство (УНЕСКО листа)
 • национални паркови, резервати и заштитени подрачја
 • стопанисување со природни богатства и државни ресурси (пасишта)
 • шумарство (дрвна маса, пошумување и заштита)
 • еколошки друштва и групации
 • еко-патроли (еколошки инспектори и комунална полиција)
 • еколошки криминалитет
 • жешки еко-точки и диви депонии (ремедијација и рекултивација)
 • стратешко управување со отпад (регионални депонии и претоварни станици)
 • управување со опасен и медицински отпад
 • електронски отпад (батерии, акумулатори и сл.)
 • компостари (третирање органски отпад)
 • посебни текови на отпад (текстил, гуми и масла, хартија и пластика, хаварисани возила и бела техника / апарати за домаќинство)
 • колектори и пречистителни станици (третирање отпадни води)
 • рециклирање на амбалажи и пакувања (хартија, стакло, пластика, метал)
 • вендинг-машини за селекција на отпад (пластични шишиња и лименки)
 • јавна чистота и хигиена
 • урбано зеленило (парк-шуми, ботанички градини, хортикултура)
 • мерни станици за квалитет на амбиентален воздух
 • издувни гасови
 • емисии на стакленички гасови (декарбонизација)
 • мерки против аерозагадувањето (електростатски филтри на оџаци)
 • заштита од бучава на населението
 • заштита од ерозии
 • законска заштита на ендемични, загрозени и диви животни
 • прифатни центри за заловени и повредени диви животни
 • благосостојба на домашните животни (т.н. animal rights)
 • хуман третман на домашни миленици (прифатилишта за кучиња-скитници)
 • шинтерски служби (т.н. Animal police)
 • кинологија (одгледувачници на расни кучиња)
 • дресура на животни