Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

  Игор Димески

  КООРДИНАТОР

  sektor.energetika.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  070/208-223

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • рударство и геологија
  • металопреработувачка индустрија (топилници, железари, челичарници, леарници и сл.)
  • благородни метали
  • неметали, изолатори и полупроводници
  • експлоатација на минерали (ископ на песок, чакал, мил, вар, гипс, талк, камен, јаглен / ќумур, лигнит, кокс, мермер итн.)
  • материјали и репроматеријали (суровини, полупроизводи, полуфабрикати)
  • електрична енергија (производство, дистрибуција и снабдување со струја)
  • хибридни, електрични и еко-возила
  • термоелектрани
  • нуклеарна енергија
  • топлификација (системи за централно греење и ладење)
  • гасификација (земен гас: метан, етан, пропан, бутан / автоплин LPG и ТНГ – течен нафтен гас )
  • фосилни горива (нафта и нафтени деривати: мазут, бензин, керозин)
  • нафтоводи, гасоводи и цевководи
  • бензински пумпи
  • т.н. зелена енергија (биодизел)
  • хидросистеми и вештачки акумулации (брани и хидроцентрали)
  • подземни и геотермални води
  • обновливи извори на енергија (ветерници и фотоволтаици)
  • енергетска ефикасност
  • регулаторни тела (контрола на цени на енергенси)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА?