Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР ФИНАНСИИ

  Јулијана Штрковска Колариќ

  КООРДИНАТОР

  sektor.finansii.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  077/746-708

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • макроекономски параметри (GDP, агрегатна понуда и побарувачка, потрошувачка, инфлација, невработеност, раст, продуктивност, протекционизам, штедење, капитал, економски циклуси и сл.)
  • редистрибуција на националното богатство
  • класна раслоеност и мерење на нееднаквоста (Gini index)
  • јавни финансии (монетарна и фискална политика)
  • Народна банка (емисија на пари)
  • валути / парични единици (денар)
  • нумизматика (банкноти и монети)
  • пригодни и ковани пари
  • платежни услуги и платни системи
  • платен биланс
  • платен промет (регистрирање готовински плаќања)
  • трансакциски и блокирани сметки
  • безготовинско плаќање (платежни картички: дебитни и кредитни)
  • надворешно трговско работење
  • перење пари
  • брз трансфер на пари
  • дознаки од странство
  • финансиски трансакции
  • финансиски текови и услуги
  • финансиски пазари (пазар на пари и пазар на капитал)
  • финансиски друштва и конгломерати (т.н. финтек-сектор)
  • финансиска стабилност и финансиски шпекупации
  • финансиска дисциплина
  • финансиска поддршка
  • финансиска контрола
  • финансиска инспекција
  • финансиска полиција
  • финансиско обезбедување
  • финансиски деривати (фјучерси, опции и свопови)
  • финансиски инструменти и хартии од вредност (чекови, меници, акции, обврзници, задолжници, коносмани, благајнички и комерцијални записи, акцепти, цесии, бланкети, асигнации, компензации, форвордси и сл.)
  • Централен депозитар за ХОВ
  • алтернативни финансии (т.н. краундфандинг)
  • јавни приходи (УЈП, акцизи, царини и други увозни давачки)
  • царински систем (управа, тарифа, постапки, мерки)
  • даночен систем и даночна политика (директни и индиректни даноци)
  • даночна постапка
  • даночна евазија
  • поврат на ДДВ
  • фискализација (каси и сметки)
  • парафискални давачки (ПФД и други „неданочни оптеретувања“: административни и судски такси; комуналии и концесии; уплати за лиценци, дозволи, одобренија, елаборати, уверенија и сертификати; наплата на фирмарини, провизии, манипулативни трошоци; глоби, казни и надоместоци)
  • придонеси и други јавни давачки
  • јавни расходи
  • буџети (суфицит и дефицит)
  • „отворени финансии“ (исплати од буџетски корисници)
  • евиденции на обврски (доспеани и недоспеани)
  • јавен долг (задолжување, репрограмирање и отпис на долгови)
  • дотации (блок, наменски, капитални и трансфери за делегирана надлежност)
  • капитални и стратешки инвестиции
  • инвестициски фондови
  • ЕУ и ИПА фондови („предпристапна помош“)
  • јавни набавки (тендери и лицитации)
  • банкарство (камати, провизии, услуги, регулација, санација, реконструкција)
  • каматни стапки
  • кредитирање (на населението и на стопанството)
  • кредитно биро
  • клиринг (клириншки куќи)
  • заложни куќи
  • штедилници
  • Фонд за осигурување депозити
  • девизно работење
  • девизни резерви
  • криптовалути (т.н. блок-чејн технологија)
  • берзи
  • брокерски куќи
  • осигурување
  • сметководство (книговодствено работење)
  • контролинг
  • ревизија
  • супервизија
  • меѓународни финансиски институции (ММФ, Светска банка, OECD, ЦЕФТА, ЕАЕУ, G-20)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР ФИНАНСИИ

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ФИНАНСИИ?