Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ

  Жаклина Филипова-Свеќаровска

  КООРДИНАТОР

  obrazovanie.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  076/376-783

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • предучилишно воспитание (детски градинки и клонови за згрижување)
  • основно образование (одделенска настава со целодневен престој)
  • заштита од булинг и меѓуврсничко насилство
  • учебникарство и нагледни средства (дидактички помагала)
  • средно образование (стручно / насочено, дуално и гимназиско)
  • приватни средни училишта
  • кариерен развој на учители и наставници
  • педагошки служби и академии
  • ученички стандард
  • училишни секции
  • Државен испитен центар
  • тестирања (национални и меѓународни)
  • натпревари (градски, регионални, републички и меѓународни)
  • матура и приемни испити
  • високо образование (државни и приватни универзитети)
  • акредитација на високообразовни институции и студиски програми
  • евалуација (интерна и екстерна)
  • рангирање на универзитетите (т.н. Шангајска листа)
  • универзитетска автономија
  • факултети и кампуси (алумни клубови)
  • академска заедница и академски кадар (наставно-научни звања: демонстратори, асистенти и професори)
  • академски календар (сесии и испити)
  • академски репозиториуми (платформи со Open Аccess профили – OA пристап)
  • ЕКТС (Европски кредит-трансфер систем)
  • размена и мобилност на студенти и професори
  • тутори и ментори
  • прв, втор и трет циклус на студии (додипломски, магистерски и докторски)
  • проектни и семинарски задачи
  • дипломски трудови, магистерски тези и докторски дисертации
  • плагијати и Етички кодекс
  • Национална рамка на квалификации (МРК)
  • Фраскатиева класификација (подрачја, полиња и области)
  • Просветен инспекторат
  • студентски стандард (школарини и партиципации, стипендии и бенефиции)
  • младински студентски картички (поволности и попусти)
  • студентско организирање (клубови, кружоци, форуми, асоцијации, собранија, пленуми)
  • интернати и студентски домови
  • дигитални книги, аудио-книги и книги со Брајово писмо
  • високошколски учебници, книги, збирки, скрипти, практикуми и хрестоматии
  • читални и вежбални
  • универзитетски печатници
  • свидетелства, уверенија, дипломи и додатоци на дипломи
  • еквиваленција и нострификација на дипломи (признавање на квалификации)
  • далечинско учење (онлајн-настава / предавања и вежби без физичко присуство)
  • домашно учење (Home schooling)
  • неформално и доживотно учење (пр. универзитети „Трето доба“)
  • образование на возрасни
  • работнички универзитети („вечерни школи“ и курсеви за стручна спрема)
  • едукативни центри (за странски јазици, за компјутери и сл.)
  • МАНУ (Македонска академија на науките и уметностите)
  • наука и истражувања (институти и лаборатории)
  • научноистражувачки проекти (домашни и меѓународни)
  • монографии, енциклопедии и речници
  • интердисциплинарни студии и методологии
  • референтни научни публикации
  • пристап до индексирани научни списанија (со „импакт фактор“)
  • електронски бази на податоци (EBSCO, SCOPUS, Emerald, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank и др.)
  • информациски систем за истражувачка дејност (E-CRIS)
  • рецензирани периодики (годишници и зборници на трудови)
  • меѓународни симпозиуми и научни конференции

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ?