Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

  Јован Крајевски

  КООРДИНАТОР

  ekonomski.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  070/323-961

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • микроекономија и применета економика (алокација на ресурси)
  • стопанска структура
  • индустрија (лесна и тешка)
  • ТИРЗ (технолошко-индустриски развојни зони) и СЕЗ (слободни економски зони)
  • мануфактурно и фабричко производство (хали, магацини, погони и постројки)
  • агенции за недвижности (земјишта и објекти)
  • рентиерство (издавање станбен и деловен простор)
  • лизинг
  • трговија на големо и мало (т.н. бизнис сектор)
  • Е-трговија (E-commerce и интернет продавници)
  • увоз-извоз на стоки („експорт-импорт“)
  • саеми
  • трговски договори и франшизи
  • трговски марки и брендови
  • трговски центри и шопинг молови
  • услужни дејности (консалтинг и приватни сервиси)
  • маркетинг и менаџмент
  • антимонополска политика (заштита на конкуренција)
  • нелојална конкуренција
  • сузбивање на „сива економија“ (вршење нерегистрирана дејност)
  • деловно право (статус и видови на трговски друштва)
  • Трговски регистар
  • преземање акционерски друштва
  • работничко акционерство
  • трговци-поединци (ТП), ортаклаци и партнерства
  • „оф-шор“ компании и „даночни раеви“ (т.н. tax havens)
  • тајни друштва, трустови и холдинзи
  • корпоративно управување (корпорации)
  • конзорциуми, концерни и конгломерати
  • микро, мали и средни претпријатија (т.н. „семејни фирми“ / малостопанственици)
  • прокура (трговско застапување)
  • стечај и ликвидација
  • сопственичка трансформација (приватизација на општествен / државен капитал)
  • стопански комори (кластери и организации на работодавци)
  • еснафи, гилди и цехови
  • занаетчиство и ракотворби (дуќани, работилници, базари и панаѓури)
  • задругарство (кооперативи)
  • концесионерство и ЈПП (јавно-приватно партнерство)
  • јавни претпријатија (државни и општински ЈП)
  • добра во општа употреба и добра од општ интерес
  • стоковни резерви
  • самоуправни интересни заедници (СИЗ)
  • самопридонес и акцијаштво
  • претприемништво
  • „стартапи“ и т.н. бизнис-акцелератори / инкубатори (бизнис логистика)
  • иновации (нови технологии и хај-тек развој)
  • патенти и пронајдоци (индустриска сопственост)
  • вложувања, реинвестирање и директни инвестиции (домашни и странски)
  • лотарија и игри на среќа (кладилници, обложувалници, казина, коцкарници)
  • прохибиција
  • метрологија (мерни едниници, мерила и баждарење мерни инструменти)
  • стандардизација и сертификација
  • регулација на цени (ценовна политика)
  • регулиран промет на одредени производи
  • квалитет и безбедност на производите на пазарот (надзор и контрола)
  • Пазарен инспекторат
  • потрошувачки и кориснички права (заштита на клиенти и претплатници)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  СЕКТОР ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА?