Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ТРУДОВ СЕКТОР

  За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство. Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење. Во надлежност на Програмскиот сектор е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби. Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено. На чело на секој Програмски сектор стои координатор. Еден од програмските сектори е и трудовиот сектор.

  Во рамките на трудовиот сектор се разгледуваат прашања повзани со... ... тука да има краток опис за секторот, кои проблематики ги опфаќа и за што се залага.

  Поле на интереси

  – општествена поделба на трудот
  – класна анализа на „пазарот на труд“
  – трудово право и работни односи (договори за работа)
  – политика на полна вработеност
  – работнички права и минимална плата
  – животен стандард (т.н. синдикална потрошувачка кошничка)
  – работно време и неработни денови
  – одмори и отсуства
  – заштита при работа (мобинг и работни спорови)
  – дисциплински постапки
  – безбедност и здравје при работа
  – бенефициран стаж (категоризации на работни места)
  – пролетеријат (мануелни работници)
  – прекаријат (хонорарци, „фриленсери“ и сезонски работници)
  – интелектуални работници („интелигенција“ и „бирократија“ / чиновништво)
  – самовработени лица
  – волонтери, практиканти и приправници
  – работа на странци
  – стечајци и лица прогласени за технолошки вишок
  – невработени лица
  – евиденции од областа на трудот
  – агенции за вработување (државни и приватни)
  – работни акции
  – работнички совети
  – синдикати (репрезентативност, сојузи и конфедерации)
  – солидарни фондови
  – струкови/професионални здруженија
  – Економско-социјален совет (трипартитен дијалог)
  – штрајк
  – колективни договори (општи, грански и поединечни)
  – менаџерски договори
  – пензиски систем (државниот ФПИОМ и приватни фондови)
  – МОТ (Меѓународната организација на трудот) и меѓународно трудово законодавство

  Катерина Јовановска

  КООРДИНАТОР

  070/750-063

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  trudov.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  на Трудов сектор

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД ТРУДОВ СЕКТОР?