Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

  Андреа Јанков

  КООРДИНАТОР

  urbanizam.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  070/270-521

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • урбанизам и градежништво (високоградба)
  • градежно земјиште (изградено и неизградено)
  • асеизмичко градење (земјотресно инженерство)
  • хуманизација на просторот
  • просторно и урбанистичко планирање (ГУП-ови и ДУП-ови)
  • архитектура и проектирање јавни објекти
  • екстериерно, хортикултурно и партерно уредување (т.н. пејзажна архитектура)
  • долготраен закуп (на земјишта и згради)
  • гентрификација и типски куќи
  • згради за колективно домување и т.н. консолидирани соседства (соседско право и етажна сопственост)
  • дивоградби (бесправно изградени објекти)
  • географско-информациски системи (ГИС)
  • картографија и топографија
  • катастар на недвижности
  • премер и геодетски работи
  • подземни инсталации
  • комунална инфраструктура (водоводи, канализации, далноводи)
  • локална самоуправа (ЗЕЛС)
  • територијална организација
  • муниципално финансирање
  • стандарди за големина и густина на население
  • децентрализација и деконцентрација
  • меѓуопштинска соработка
  • плански региони (Скопски ПР, Вардарски ПР, Полошки ПР, Југозападен ПР, Пелагониски ПР, Североисточен ПР, Источен ПР и Југоисточен ПР)
  • ЛЕР (локален економски развој)
  • рамномерен регионален развој
  • Град Скопје
  • локални иницијативи и референдуми
  • градоначалници
  • совети на општини
  • стручна помош на градоначалници и општински/градски советници

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА?