Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР ЗЕМЈОДЕЛИЕ

  Благица Сековска

  КООРДИНАТОР

  sektor.zemjodelie.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  070/708-730

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • аграрна реформа (плодно обработливо земјиште)
  • аграрна стратегија (краткорочна, среднорочна и долгорочна)
  • агроекономија
  • рурален развој
  • консолидација и колективизација на земјоделското земјиште
  • арондација, комасација и мелиорација
  • педологија (МАСИС – почвен информативен систем)
  • протекционизам на домашното производство (финансиска поддршка)
  • плански субвенции на индивидуални земјоделци и ситни селски стопанства
  • ИПАРД фондови
  • земјоделски пензии
  • земјоделски здруженија
  • земјоделски задруги
  • земјоделски стопанства (сметководствени податоци)
  • земјоделски машини и приклучна механизација
  • земјоделски аптеки (пестициди, хербициди, инсектициди)
  • земјоделски растенија (заштита на здравјето)
  • фитофармација (фитосанитарна политика)
  • вештачки ѓубрива и биостимулатори
  • агрокомбинати и агроберза
  • откупни центри и ладилници
  • зелени и кванташки пазари
  • безбедност на храната
  • државни лаборатории за квалитет на храна
  • здрава храна и органско производство
  • пермакултура и алтернативно живеење
  • семејно земјоделство (домашно бавчаванџиство)
  • традиционални производи со контролирано географско потекло (сорти со заштитено потекло)
  • квалитет на земјоделски производи
  • анимални производи
  • нус производи од животинско потекло (т.н. модел на циркуларна економија)
  • ГМО производи
  • шумски билки и плодови
  • млечна и месна индустрија
  • прехранбена и конзервна индустрија
  • кондиторски производи
  • расадници (саден и семенски материјал)
  • селекционерски права
  • житни култури (посеви)
  • тутунарство
  • полјоделство (овоштарство и градинарство)
  • лозарство
  • винарии и пиварници
  • оранжерии и пластеници
  • млинови и силоси
  • цвеќарство
  • печуркарство
  • сточарство (краварство, овчарство и козарство)
  • сточни пазари
  • добиточна храна и фуражни култури
  • ветеринарство
  • идентификација и регистрација на фармски животни, копитари и сл.
  • третман на пцовисани животни
  • свињарство
  • живинарство, гулабарство и соколарство
  • пчеларство
  • фарми за полжави
  • одгледување свилени буби
  • лов и риболов
  • аквакултура (базени, аквариуми, мрестилишта и рибници)
  • вештачки мрест и порибување
  • хидробиолошки заводи
  • хидрометеоролошка дејност (метеоролошки работи)
  • водостопанство (водни заедници, хидро-мелиоративни системи, брани, насипи, иригации и канали за наводнување и одводнување)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР ЗЕМЈОДЕЛИЕ

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР ЗЕМЈОДЕЛИЕ?