Службено лице

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Јована Мојсоска – 078/710-850; jovana.mojso@gmail.com