Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СЕКТОР СООБРАЌАЈ

  Ванчо Спасески

  КООРДИНАТОР

  soobrakaj.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  077/531-333

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • сообраќај и врски (копнен, воден и воздушен)
  • сообраќајна сигнализација (хоризонтална и вертикална)
  • сообраќајна култура
  • безбедност во сообраќајот (сообраќајни правила и прописи / „црни точки“)
  • патна инфраструктура (нискоградба, автопати, тунели, мостови)
  • улици и патишта (локални, регионални и магистрални / експресни)
  • градски паркинг и катни гаражи
  • патарини и вињетки
  • помош на пат и шлеп-служби
  • железници (пруги, премини, возови и шински возила)
  • автобуски и железнички станици
  • Паневропски коридори (Коридор VIII – Исток-Запад: од Јaдранско до Црно Море и Коридор X: Север-Југ)
  • ИТС (интелигентен транспортен систем / видео надзор)
  • технички преглед на возила (регистрација, хомологација и атест)
  • регистри на моторни и приклучни возила (сообраќајни дозволи)
  • „зелен картон“ и осигурување од автоодговорност
  • оспособување на возачи и шофери (полагање возачки испит, издавање возачки дозволи, возачки книшки, лиценци за авто-школи)
  • такси компании
  • диви превозници
  • јавен превоз на лица (автобуски, железнички, бродски и авионски)
  • метро, транвај и тролејбус
  • безбедност на лифтови
  • жичари и ски-лифтови
  • превоз на стоки (товарен транспорт/превозници: камиони, цистерни, вагони)
  • транспорт на опасни материи
  • складирање и помошни дејности
  • шпедиција
  • цивилно воздухопловство (аеродроми и хелиодроми)
  • навигација (контрола на летање)
  • глобални навигациски сателитски системи за позиционирање (GPS, COMPASS, ГЛОНАСС, Galileo и др.)
  • истраги на авионски и бродски несреќи
  • внатрешна пловидба
  • капетании на пристаништа
  • пошта (ПТТ)
  • телекомуникации (фиксна и мобилна телефонија)
  • електронски комуникации (5G мрежа)
  • антени и предаватели
  • интернет услуги

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СЕКТОР СООБРАЌАЈ

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СЕКТОР СООБРАЌАЈ?