Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  СОЦИЈАЛЕН СЕКТОР

  Катерина Јовановска

  КООРДИНАТОР

  sektor.socijala.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  070/750-063

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • социјална правда, општествена солидарност и социјална „држава на благосостојба“
  • социјална инклузија и социјални политики (грижа за лица во социјален ризик)
  • социјална психологија
  • социјални работници
  • лица со ниски примања
  • пакет мерки за сузбивање на сиромаштијата
  • минимален гарантиран достоинствен приход (UBI – Universal Basic Income)
  • социјални трансфери (социјална помош и права од социјално осигурување)
  • домување и станбени прашања
  • хумана популациона политика и демографска структура
  • семејство (брак, родителство и посвојување)
  • вонбрачни заедници и граѓански партнерства
  • посебна заштита на мајчинството
  • вештачка инсеменација (БПО – биомедицинско потпомогнато оплодување)
  • патернитетни и матернитетни спорови (ДНК анализи)
  • лични и семејни вонпарнични постапки и спорови со странски елемент
  • старателство и издршка
  • самохрани родители (т.н. еднородителски семејства)
  • детска заштита и права на детето (т.н. детски амбасади)
  • детски додаток
  • Мајчин дом (за оставени бебиња и напуштени новороденчиња)
  • SOS детски села и дом-семејства
  • деца без родители и без родителска грижа (домови и сиропиталишта)
  • деца од улица (питачење и просење)
  • превенција на детско престапништво и деликвенција (т.н. малолетничка правда)
  • заштита од детска порнографија
  • жртви на семејно насилство (насилство врз жени, старци, деца / педофилија)
  • жртви на трговија со луѓе (проституција, криумчарење, држење во ропство)
  • шелтер центри (заштита, поддршка и згрижување на ранливи категории граѓани)
  • психолошки советувалишта
  • центри за социјална работа (општински и меѓуопштински)
  • стари и изнемоштени лица (пензионерски домови)
  • минимални социјални пензии
  • погребални услуги (капели, гробишта и крематориуми)
  • одржување воени гробишта
  • заштита на лицата прогонувани и затворани заради идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност
  • посебни права на борците од НОБ, на бранителите и на воените ветерани (ислужени војници)
  • инвалиди (цивилни и воени)
  • лица со посебни потреби (дневни центри и лични асистенти)
  • глуви, неми и слепи лица (знаковен јазик и Брајово писмо)
  • неевидентирани лица во матичната евиденција (т.н. „луѓе-фантоми“)
  • внатрешно раселени лица
  • бездомници и номади
  • народни кујни и мензи
  • Банка за храна (донирање вишок храна)
  • центри за нарко зависници и алкохоличари
  • хуманитарни организации (Црвен крст и др.)
  • филантропија, донаторство и милосрдие („општествена одговорност“)
  • маргинализирани групи
  • родови прашања (еднакви можности на жените и мажите)
  • ЛГБТ лица
  • сексуални работнички

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА СОЦИЈАЛЕН СЕКТОР

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД СОЦИЈАЛЕН СЕКТОР?