битола


Последните години се провлекува проблемот родители македонци да не сакаат да ги запишат нивните деца во училишта каде што има деца од друга националност (во случајот роми). Уште потрагично е тоа што Советот на Општина Битола многу штуро се обидел да го реши овој проблем. И покрај одлуката за реонизација […]

Проблемот со ромите во Битола – огледало на проблемите во ...


Република Македонија е секуларна држава според нејзиниот устав. Спроведувањето на религиска пропаганда во училиштата се коси со секуларната уставна определба на државата. Во оваа држава религиозната определба е по слободна волја при што секој има право на своја определба, а сите сме должни туѓата определба да ја почитуваме и прифатиме. […]

Реакција по повод т.н. „марш на ангелчињата“ во Битола