ТРИБУНАТ


Заради внатрешна контрола во теренското делување на Левица се формира посебно контролно тело наречено Трибунат – составено од три оддела, секој составен од по тројца членови:
а) Надзорна комисија – надлежна за ревизија на материјално финансиското работење на Партијата;
б) Дисциплинска комисија – надлежна за утврдување одговорност и вина на партиските членови;
в) Статутарна комисија – надлежна за изготвување на измени или дополнувања на текстот на Статутот.
Членовите на Трибунатот се избираат од страна на Президиумот со мандат од три години и тие, во исто време, не можат да бидат и членови на Президиумот.

 

Членови на Надзорната комисија се:

  1. Иван Николовски
  2. Јован Крајевски
  3. Александар Цветковиќ

Членови на Дисциплинската комисија се:

  1. Дејан Лутовски
  2. Сотир Лоловски
  3. Гораст Муратовски

Членови на Статутарната комисија се:

  1. Саше Јанчев
  2. Ивана Атанасовска
  3. Стефан Илиевски

 

Контакт:
tribunat@levica.mk

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e