ТРИБУНАТ

Заради внатрешна контрола во теренското делување на Левица се формира посебно контролно тело наречено Трибунат – составено од три оддела, секој составен од по тројца членови:

 

а) Надзорна комисија – надлежна за следење, анализа и ревизија на материјално-финансиското работење на Партијата;
б) Дисциплинска комисија – надлежна за утврдување одговорност и вина на партиските членови и изрекување санкции; и
в) Статутарна комисија – надлежна за изготвување измени или дополнувања на текстот на Статутот.

Членовите на Трибунатот се избираат од страна на Президиумот со мандат од четири години и тие, во исто време, не можат да бидат и членови на Президиумот.

Членовите на комисиите си избираат претседател од своите редови, кој го потврдува, т.е. верификува Президиумот.