ТРИБУНАТ


Заради внатрешна контрола во теренското делување на Левица се формира посебно контролно тело наречено Трибунат – составено од три оддела, секој составен од по тројца членови:

а) Надзорна комисија – надлежна за ревизија на материјално-финансиското работење на Партијата;

б) Дисциплинска комисија – надлежна за утврдување одговорност и вина на партиските членови;

1. Сенада Ибраимова

2. Бојан Бојовски

3. Кристијан Гиноски

в) Статутарна комисија – надлежна за изготвување на измени или дополнувања на текстот на Статутот.

Членовите на Трибунатот се избираат од страна на Президиумот со мандат од три години и тие, во исто време, не можат да бидат и членови на Президиумот.

 

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e