Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ТРУДОВ СЕКТОР

  Александар Димитријевиќ

  КООРДИНАТОР

  trudov.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  070/332-422

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  – општествена поделба на трудот

  – класна анализа на „пазарот на труд“

  – трудово право и работни односи (договори за работа)

  – политика на полна вработеност (активни мерки за вработување)

  – младинска невработеност (таргетирани политики)

  – работнички права и минимална плата

  – исплата на плати

  – придонеси, додатоци, регреси, надоместоци и трошоци во врска со работата

  – животен стандард (т.н. синдикална потрошувачка кошничка)

  – работно време и неработни денови (државни празници)

  – одмори и отсуства (платени и неплатени)

  – регрес за годишен одмор (К-15)

  – безбедност и здравје при работа

  – трудова медицина и професионални болести

  – заштита при работа

  – мобинг (вознемирување на работно место)

  – дисциплински постапки

  – работни спорови (индивидуални и колективни)

  – бенефициран стаж (категоризации на работни места)

  – пролетеријат (мануелни работници)

  – прекаријат (хонорарци, „фриленсери“ и сезонски работници)

  – интелектуални работници („интелигенција“ и „бирократија“ / чиновништво /службеници)

  – вработени во јавен сектор

  – вработени во приватен сектор

  – самовработени лица

  – волонтери, практиканти и приправници

  – работа од дома

  – работа во странство

  – работа на странци

  – стечајци и лица прогласени за технолошки вишок (отпремнини и материјално обезбедување)

  – привремени вработувања

  – агенции за вработување (државни и приватни)

  – невработени лица

  – евиденции од областа на трудот

  – Трудов инспекторат

  – работни акции

  – работнички совети („здружен труд“)

  – работнички универзитети (обука, преквалификација и доквалификација)

  – професионални квалификации

  – синдикати (репрезентативност, сојузи и конфедерации)

  – солидарни фондови

  – струкови/професионални здруженија

  – Економско-социјален совет (трипартитен дијалог)

  – штрајк

  – колективни договори (општи, грански и поединечни)

  – менаџерски договори

  – пензиско и инвалидско осигурување

  – капитално финансирано пензиско осигурување (задолжително и доброволно)

  – пензиски систем (државниот ФПИОМ и приватни фондови)

  – МОТ (Меѓународната организација на трудот)

  – меѓународно трудово законодавство (конвенции, резолуции, декларации)

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА ТРУДОВ СЕКТОР

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД ТРУДОВ СЕКТОР?