LEVİCA’NIN (SOL’UN) SİYASİ PLATFORMU

Bizler, her bireyin özgür ve eşit yaşama fırsatına sahip olduğuna inanan bir dünyanın savaşçıları olarak: milliyetçilik, militarizm, otoriterlik, muhafazakarlık, yolsuzluk, ayrımcılık, emek sömürüsü ve sınıf ayrımı gibi insan onurunu zedeleyen her türlü istismara karşıyız. Aynı zamanda; halkların, ekonomik, sosyal ve siyasal bağımsızlık ve kurtuluşunun, toplumsal bir mücadeleyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Sadece belli bir zümrenin egemenliğinde olan; ekonomik ve siyasi gücü, gerçek sahibi olan halka teslim etmek için mücadele edeceğiz. Bu çerçevede Makedonya’da yaşayan halklar olarak, halklar arası bir dayanışma içine girmek istiyoruz. Tüm bu hedeflerimiz eşitlik ilkesi çerçevesinde siyasal ve sosyal bir mücadele vermek adına  SOL’UN SİYASİ PLATFORMU’nu kurmayı zorunlu kılmıştır.  Kurulan bu siyasi platform; özgür, eşit ve sosyal adaletin var olduğu, üretim araçlarının demokratik şekilde kullanıldığı bir toplumun arzusu üzerine ki mücadelemizi temellendiriyor.

Günümüzün siyasi ve sosyal politikalarının; Makedonya halklarını temel insani değerlerle örtüşmediğinin  farkındalığıyla, SOL’un (siyasi partimizin) temel ideolojik değerlerini şöyle sıralıyoruz:

Sosyal adalet: Yoksulluğu ortadan kaldırmak, sınıf farkını azaltmak ve hatta sınıfsız bir toplumu yaratmak için sosyo-ekonomik hakların gelişmesini bir ön koşul olarak görüyoruz. Vahşi kapitalizmin halkımız üzerinde bıraktığı sonuçları yok ederek, halkımızın acımasız sisteme karşı korumasızlığına son vereceğiz.

Üretim araçlarını, doğal kaynakları ve kamusal hizmetleri evrensel normlar çerçevesinde bütün halkımızın eşit erişebilme ve kullanma hakkına sahip olmaları gerektiğini savunuyoruz.

Halkımızı kapitalizm düzeninden gelen tehditlerinden koruyacak ve karşı karşıya kaldığı zorlukların aşılabilmesini sağlayacak fonksiyonel bir sosyal koruma sisteminin kurulması gerektiğini savunuyoruz.

Kamuya ait kurumların özelleştirilerek elit sınıfların kişisel zenginleşmesine ve çıkarlarına hizmet etmesine karşı çıkarak, bütün kamu hizmetlerinin eşit bir şekilde dağıtılmasını savunuyoruz.

Üretim ve dağıtım araçlarının kullanımı: Mücadelemizin temel esası insanları sermayenin kölesi olmaktan çıkarmaktır. İnsanları sermayenin kölesi olmaktan korumanın yanısıra sermayeyi de insanların hizmetine sokacak şekilde evriltmeyi amaçlıyoruz.

Üretim süreçlerinde emekçilerin işçilerin üretilenin bir parçası veya kaynak gibi görülmesine karşı çıkıyoruz. İşçilerin sağlığı, onuru ve mutluluğu, üretilen mallardan daha öncelikli ve önemli olduğunu savunuyoruz. Böylelikle üretim araçlarını ve üretileni işçiden üstün tutmayacak, aksine, işiçinin hizmetine sokulacak bir siyaset sistemin kurulması gerektiğini savunuyoruz.

İnsan hayatını tehlikeye sokmayacak, ekolojik sisteme risk teşkil etmeyecek, çevreye duyarlı bilimsel tabanlı bir ekonomik sistemin kurulmasını savunuyoruz. Kamu kaynaklarının sorumlu ve yetkin kişilerin eliyle yönetilmeli ayrıca özel sermayelerin tekelinden çıkarılması için mücadele edeceğiz.

İşçi sınıfının kendi eliyle ürettiği mallardan ve emeğinin üstünde olan hakkından yabancılaşmaması gerektiğini ve bu bilinçle üretime devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. İşçi sınıfı kendi ürettiğine ve emeğine yabancılaşmadan ürettiğinden emeğinden eşit ve hakkettiği kadarını alabilmesini ve onurunu sermayenin emellerine kurban etmemesi gerektiğini savunuyoruz.

Toplumu kendi hizmetinde görmenin aksine topluma hizmet etmek için çalışan sorumlu bir hükümetin yönetimde olması gerektiğini savunuyoruz. Hükümet, halkın çıkarlarını seçkinlerin çıkarlarının önünde tutacak bir sistemi benimsemeli. Devlet kurumlarının adil, sorumlu, yetkili ve halka yakın olması görüşünü savunuyoruz. Toplumun herşeyine müdahale eden sisteme karşı çıkıyoruz.

Eşitlik ve dayanışma: Her türlü zulüm, aşağılama, taciz ve köleleşrimenin ve engellerin karşısında duracağız. Şovenizm, milliyetçilik ve her türlü ayrımcılığa karşı, ekonomik, sosyal, etnik, dinsel, cinsel eşitliği sağlayana dek mücadele edeceğiz.

Günümüzde; Makedonya’da yaşayan halklar sürekli ve bilinçli bir şekilde milliyetçilik ile zehirlenmektedir. Bu yöntemle, halkı yoksullaştırmak, kamu kaynakları ve zenginlikleri belli bir elitin tekeline sokmaktır. Tüm bu sebeplerden ötürü bireylerin etnik, dini, cinsel ve ekonomik sınıflara bölünmesine karşı çıkarak, bütün ayrıştırıcı söylem ve fiileri ortadan kaldırarak, herkesin eşit olduğu bir toplum yaratmanın mücadelesini vereceğiz. Halkların etnik, dinsel kimlikleri öne çıkarılarak bu temelde çatışmalar yaratılarak dikkatlerinin olması gerektiğinin aksi yönüne çekildiğini halkımıza anlatmak istiyoruz. LEVİCA’NIN (SOL’UN) SİYASİ PLATFORMU olarak etnik ayrımcılık ve bunun sonucunda meydana gelen gerilimlere izin vermeyeceğiz. Ayrıca, kimliklerine göre küçük ulus devletçiklere bölünmüş bir Avrupa ve Balkanlar yerine toplumsal ve sınıfsal eşitliğin olduğu birleşik bir Balkan ve Avrupa coğrafyasını savunuyoruz.

Gericililk ve Laiklik (Sekülerlik) : Muhafazakar, bağnaz, gerici ve ataerkil normları ve fiilleri reddederek, bilimsel görüşleri savunan, laik bir toplumsal tabanın yartılması gerektiğini savunuyoruz. Dini kuruluşların devlet işlerine karışmasına karşı çıkmanın yanısıra din kurumlarının, din adamlarının ve dinsel inançlarında sisteme hizmet edecek şekilde kullanılmasını da kabul etmiyoruz.

Anti emperyalizm : Dünyayı; istikrarsız ve yaşamak için tehlikeli bir yer haline getiren, karamsarlık, faşizm ve militarizmi empoze ederek, başka ülkelerde savaşlara neden olan emperyalist devletlerin egemenliğine karşı mücadele vereceğiz. Makedonya’nın insanlık dışı misyonlar üstlenip, askeri bloklar ve buna benzer oluşumlara üye olmasına karşı duracağız. Emperyalist güçlerden cesaret alarak; yabancı yatırımlara kredi veren, yerli kaynakları ve işçi emeğini sömüren merkezci ekonomik sisteme karşı mücadele edeceğiz.

Bizler; barış, dayanışma ve eşitlik şemsiyesi altında; ekonomik refaha ulaşmış, mutlu toplumlar yaratılana dek mücadele vereceğiz.

Mücadelemiz; özgürlük, demokrasi, eşitlik, dayanışma, adalet, barış, insan haklarını koruma ilkeleri çerçevesinde, çevresel ve ekolojik duyarlılığı esas alarak büyüyecek. Üretim araçları ve üretilen hizmetler eşit şekilde dağıtılmasının yanısıra  çevreyi ve yaşadığımız dünyayı üretim biçimlerine asla kurban etmeyeceğiz. Sorumlu, bilinçli ve mücadeleci güçler olmadan haklar da kazanılmaz.  Bu inanç ve ilkeler çerçevesinde, anka kuşu misali, emekçi sınıfın idealleri toplumun küllerinden yeniden doğacağına inanıyoruz..

Ortaya koyduğumuz amaçlar ve ilkeler çerçevesinde  toplumdaki her birey, sınırlarını kendisinin kontrol edebileceği özgür bir dünyanın peşindeyiz. Bu değişimin bireylerin siyasete katılımı ile olabileceği inancındayız. LEVİCA’NIN (SOL’UN) SİYASİ PLATFORMU girişiminin tipik burjuva parti standartların dışında kalacağı sözünü halkımızın önünde veriyoruz. Haksızlığa maruz kalan ve kendi hakları için mücadele eden bütün toplumsal kesimlerin ve bireylerin destekçisi olacağımıza söz veriyruz. Bütün haksızlıklara karşı savaşacağımıza dahil and içeriz.

Daha irelici bir toplum gereklidir!

Daha iyi bir toplum mücadele ile mümkündür!

HAKLI MÜCADELEMİZ MUTLAKA KAZANACAKTIR.

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн