Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ЗЕЛЕН СЕКТОР

  Игор Смилев

  КООРДИНАТОР

  zelen.sektor.levica@gmail.com

  ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

  075/361-877

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

  Поле на интереси

  • екосистеми и биодиверзитет / флора и фауна (растителен и животински свет)
  • унапредување на животната средина (чиста околина и одржлив развој)
  • климатски промени
  • природни реткости
  • светско природно наследство (УНЕСКО листа)
  • национални паркови, резервати и заштитени подрачја
  • стопанисување со природни богатства и државни ресурси (пасишта)
  • шумарство (дрвна маса, пошумување и заштита)
  • еколошки друштва и групации
  • еко-патроли (еколошки инспектори и комунална полиција)
  • еколошки криминалитет
  • жешки еко-точки и диви депонии (ремедијација и рекултивација)
  • стратешко управување со отпад (регионални депонии и претоварни станици)
  • управување со опасен и медицински отпад
  • електронски отпад (батерии, акумулатори и сл.)
  • компостари (третирање органски отпад)
  • посебни текови на отпад (текстил, гуми и масла, хартија и пластика, хаварисани возила и бела техника / апарати за домаќинство)
  • колектори и пречистителни станици (третирање отпадни води)
  • рециклирање на амбалажи и пакувања (хартија, стакло, пластика, метал)
  • вендинг-машини за селекција на отпад (пластични шишиња и лименки) – јавна чистота и хигиена
  • урбано зеленило (парк-шуми, ботанички градини, хортикултура)
  • мерни станици за квалитет на амбиентален воздух
  • издувни гасови
  • емисии на стакленички гасови (декарбонизација)
  • мерки против аерозагадувањето (електростатски филтри на оџаци)
  • заштита од бучава на населението
  • заштита од ерозии
  • законска заштита на ендемични, загрозени и диви животни
  • прифатни центри за заловени и повредени диви животни
  • благосостојба на домашните животни (т.н. animal rights)
  • хуман третман на домашни миленици (прифатилишта за кучиња-скитници)
  • шинтерски служби (т.н. Animal police)
  • кинологија (одгледувачници на расни кучиња)
  • дресура на животни

  Членови на сектор

  ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

  НА ЗЕЛЕН СЕКТОР

  САКАШ ДА БИДЕШ ДЕЛ ОД ЗЕЛЕН СЕКТОР?