МАКЕДОНСКИ


ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА
НА ЛЕВИЦА


Ние, борците за свет во кој можноста за слободен и еднаков развој на секој поединец е услов за заедничкиот развој, стремејќи се кон општество засновано на слобода, рамноправност, солидарност, социјална правда и демократско управување на средствата за производство, општество ослободено од погубните влијанија на национализмот, милитаризмот, авторитарноста, конзерватизмот, корупцијата, дискриминацијата, трудовата експлоатација и класната раслоеност, здружени во име на хуманите вредности и уверени дека радикалната еманципација на економски и социјално потчинетите зависи од нашиот личен и заеднички влог, се заветуваме пред себе и сите граѓани на Македонија да се бориме за општ прогрес условен од меѓучовечка солидарност и рамноправност и грижа за животната средина и со таа посветеност ја формираме ЛЕВИЦА за да се соочиме со економската и политичка моќ концентрирана во тенок општествен слој и истата да ја вратиме онаму каде што припаѓа – на народот, прераспределувајќи ја притоа еднакво и солидарно на секој поединец. Уверени дека реалноста во која живееме не им соодветствува на човечките потреби, како на глобално, така и на локално ниво и свесни за горливите проблеми што го отежнуваат животот на граѓаните на Македонија, ги поставуваме следниве вредности како идејни темели на ЛЕВИЦА.

Социјална правда! Унапредувањето на работничките и социо-економските права на граѓаните се предуслов за сузбивање на сиромаштијата, за намалување на класната раслоеност и за создавање на бескласно општество. Се противиме на континуираното страдање на граѓаните и нивната незаштитеност од штетните последици и понижувањето што ги носи разузданиот  капитализам од кој се богатат малкумина, на грбот на мнозинството. Се залагаме за рамноправност  на граѓаните во користењето на јавните добра, управањето со средствата за производство и пристапот до ресурси, како и универзално достапни јавни услуги. Се залагаме за воспоставување на функционален и издашен систем на социјална заштита кој навистина ќе ги штити оние кои се загрозени и ќе им помага да ги надминат потешкотиите. Се противиме на уништувањето и приватизирањето на дејностите од јавната сфера, како и нивната злоупотреба за остварување на елитистички интереси и лично богатење.

Праведна распределба и одговорно користење на производствените средства и резултати! Се бориме за суштински економски промени, засновани врз премисата дека луѓето не треба да му робуваат на капиталот, туку капиталот треба да биде во служба на луѓето. Застапуваме политики кои работниците нема да ги гледаат како ресурс во производниот процес, туку како човечки битија, чии животи и здравје се поважни од производите и профитите кои тие ги создаваат. Се залагаме за политики на стимулирање на економски развој преку спој на науката и економијата и градење на економија базирана на знаење која што нема да загрозува човечки животи, ниту ќе ѝ штети на животната средина. Јавните ресурси мора да се ракуваат одговорно и компетентно, а практиката на фаворизирање на странските компании и приватниот капитал мора да биде напуштена. Се залагаме за обезбедување услови за достоинствен живот, неотуѓеност на работникот од сопствениот труд, како и за праведна распределба на доходот.

Одговорно практицирање на власта! Се бориме да изградиме општество во кое власта ќе му служи на народот, наместо сегашното во кое народот е слуга на власта. Се залагаме за систем кој интересите на народот ќе ги стави пред интересите на елитите. Се бориме за институции кои ќе бидат некорумпирани, праведни, одговорни, компетентни и блиски до народот. Се противиме на клиентелизмот кој е навлезен длабоко во сите пори на нашето општество.

Еднаквост и солидарност! Застануваме на патот на угнетувањето, понижувањето, злоупотребата и обесправувањето по секоја основа. Се залагаме за економска, социјална, родова, етничка, верска, сексуална еднаквост, остро спротивставувајќи се на шовинизмот, национализмот и сите форми на дискриминација.

Против делењето на народот по етнички линии и против национализмот, без разлика на неговата етничка рамка! Народот во Македонија намерно и континуирано е труен со национализам. Главната цел на тоа е да му се одвлече вниманието од неговото осиромашување и од невиденото збогатување на малиот привилегиран слој властодршци и газди. ЛЕВИЦА ќе застане против меѓуетничките бариери и тензии и, како надетничка партија, ќе работи на обединување на народот на социјална основа и против неговото делење по етничка основа. Исто така, ЛЕВИЦА е против поделбата на народот од тесните граници на националните држави.

Антиконзервативизам и секуларизам! Ги поддржуваме сите прогресивни сили и иницираме разобличување на клерикалистичкиот, конзервативниот и патријархалниот морал. Строго се противиме на мешањето на верските заедници во државните работи.

Антиимперијализам! Застануваме против борбата за доминација на светските суперсили што го прават светот опасно место за живеење – тргнувајќи од безочното предизвикување војни во други земји па сѐ до наметнувањето на контролирана нестабилност и милитаризација на општествата. Се спротивставуваме на приклучувањето на Македонија во воени блокови и учеството во нивните нехумани мисии. Се противиме и на економскиот империјализам отелотворен во политиката на кредитно вазалство кон економските центри на моќ и странски инвестиции што ги експлоатираат домашните ресурси и труд. Ние се бориме за обединување на светот во име на мирот, солидарноста и еднаквиот прогрес на сите народи, а пред сѐ во име на здружувањето на работниците, сиромашните и сите обесправени ширум светот на општочовечкиот фронт за економска еманципација .

Нашата борба е за свет базиран на слобода, демократија, еднаквост, солидарност, правда, мир, задоволување на човековите потреби и зачувување и унапредување на животната средина. Во духот на максимата дека нема права без обврски, ниту обврски без права, убедени сме дека таков свет може да се оствари само ако луѓето сами ги контролираат своите постапки и ако активно се вложат во создавањето на општество базирано врз тие вредности. Верувајќи дека промената зависи од политичкoто учество на секој поединец ние порачуваме дека нашиот ангажман ќе ги надмине типичните партиски рамки на дејствување. Во таа смисла, ние се бориме за интересите на угнетените и ја цениме улогата на секој поединец како општествен чинител.

Подобро општество е неопходно!

Подобро општество е можно!

ЌЕ ПОБЕДИМЕ!

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e


ПОЛИТИЧКА ПЛАТФОРМА (PDF)