ЛОГО

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НОВО ЛОГО НА ЛЕВИЦА

Член 1
Со оваа Одлука се избира новото лого на Политичката партија „Левица“.

Член 2
Логото на Левица е црвена нестандардна патокрака, со накосени краци, каде
што левиот крак е издвоен од основата, а во внатрешноста на ѕвездата има стисната
бела тупаница од лева рака, во соодветен размер.
На долната бела основа е запишано името ЛЕВИЦА со големи црвени букви,
кириличен фонт изведен од фонтот Futura Std Extra Bold.

 

org color Web Logo kvadrat dolu tekst relolutsija x 5 NA BELA

org color Web Logo kvadrat dolu tekst relolutsija x 5 NA TSRVENAorg color Vebsajt Horizontalno tsrvena na belo

org color Vebsajt Horizontalno bela na tsrvena

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн