ПРОГРАМСКИ СЕКТОРИ


За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.

Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење.

Во надлежност на ПС е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби.

Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено. На чело на секој ПС стои координатор.

I. ПРАВЕН СЕКТОР

– политички систем и законодавство

– правосудство

– јавна администрација (државна управа и локална самоуправа)

– потрошувачки права

II. ЕКОНОМСКИ СЕКТОР 

– економија

– финансии

– туризам

– јавни услуги

– сообраќај

III. ТРУДОВ СЕКТОР

– работнички права

– синдикализам

– социјална заштита

IV. ОБРАЗОВЕН СЕКТОР

– образование

– наука

V. ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР

– здравство

– фармација

VI. ЗЕЛЕН СЕКТОР

– екологија / животна средина

– одржлив развој

– урбанизам и просторно планирање

– инфраструктура

– енергетика

– управување со природни богатства

VII. ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР

– земјоделство

– шумарство

– водостопанство

VIII. ДЕМОКРАТИЈА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

– демократија

– медиуми

– човекови права

– антидискриминација (маргинализирани заедници)

– верски и национални прашања

IX. НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

– надворешна политика

– меѓународна соработка

– внатрешна безбедност (полиција)

– одбрана и мир (армија)

X. КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

– култура

– уметност

– спорт

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e