ПРОГРАМСКИ СЕКТОРИ


За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.

Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење.

Во надлежност на Програмскиот сектор е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби.

Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено. На чело на секој Програмски сектор стои координатор.


I. ПРАВЕН СЕКТОР

– политички систем и законодавство
– правосудство
– јавна администрација (државна управа и локална самоуправа)
– потрошувачки права


II. ЕКОНОМСКИ СЕКТОР 

– економија
– финансии
– туризам
– јавни услуги
– сообраќај
– енергетика


III. ТРУДОВ СЕКТОР

– работнички права
– синдикализам
– социјална заштита


IV. СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

– образование
– наука
– култура
– уметност
– спорт


V. ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР

– здравство
– фармација


VI. ЗЕЛЕН СЕКТОР

– екологија / животна средина
– одржлив развој
– урбанизам и просторно планирање
– инфраструктура
– управување со природни богатства


VII. ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР

– земјоделство
– шумарство
– водостопанство
– сточарство
– пчеларство


VIII. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

– демократија
– медиуми
– човекови права
– антидискриминација (маргинализирани заедници)
– верски и национални прашања


IX. НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

– надворешна политика
– меѓународна соработка
– внатрешна безбедност (полиција)
– одбрана и мир (армија)

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e