Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  ПРОГРАМСКИ СЕКТОРИ

  За реализација на целите и операционализација на задачите на Партијата се формираат Програмски сектори [ПС] кои функционираат врз основа на критериумите на стручност, компетентност, знаење, кредибилитет и искуство.

  Програмските сектори се поделени на ресорска основа, за најбитните прашања на општественото живеење.

  Во надлежност на Програмскиот сектор е креирање, анализа и стратешко планирање на политиките на Партијата во дадени области од јавниот живот, согласно идеолошките определби.

  Програмските сектори работат на редовни средби кои се одржуваат најмалку еднаш месечно, доколку поинаку не е одлучено. На чело на секој Програмски сектор стои координатор.

  I. ПРАВЕН СЕКТОР

  – политички систем и законодавство
  – правосудство
  – јавна администрација (државна управа и локална самоуправа)
  – потрошувачки права

  Координатор:
  Новица Ристески
  078/401-972
  praven.sektor.levica@gmail.com

  II. ЕКОНОМСКИ СЕКТОР 

  – економија
  – финансии
  – туризам
  – јавни услуги
  – сообраќај
  – енергетика

  Координатор:
  Игор Димески
  070/208-223
  ekonomski.sektor.levica@gmail.com

  III. ТРУДОВ СЕКТОР

  – работнички права
  – синдикализам
  – социјална заштита

  Координатор:
  Катерина Јовановска
  070/750-063
  trudov.sektor.levica@gmail.com

  IV. СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ

  – образование
  – наука

  Координатор:
  Жаклина Свеќароска
  076/376-783
  obrazovanie.sektor.levica@gmail.com

  V. СЕКТОР КУЛТУРА

  – култура
  – уметност
  – спорт

  Координатор:
  Антонио Димитров
  072/243-939
  kultura.sport.levica@gmail.com

  VI. ЗДРАВСТВЕН СЕКТОР

  – здравство
  – фармација

  Координатор:
  Рената Петрова
  070/458-046 zdravstven.sektor.levica@gmail.com

  VII. ЗЕЛЕН СЕКТОР

  – екологија / животна средина
  – одржлив развој
  – урбанизам и просторно планирање
  – инфраструктура
  – управување со природни богатства

  VIII. ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР

  – земјоделство
  – шумарство
  – водостопанство
  – сточарство
  – пчеларство

  Координатор:
  Никола Петров
  078/344-701
  zemjodelski.sektor.levica@gmail.com

  IX. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

  – демократија
  – медиуми
  – човекови права
  – антидискриминација (маргинализирани заедници)
  – верски и национални прашања

  Координатор:
  Ванчо Спасески
  077/531-333
  politicki.sistem.levica@gmail.com

  X. НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

  – надворешна политика
  – меѓународна соработка
  – внатрешна безбедност (полиција)
  – одбрана и мир (армија)

  Координатор:
  Александар Симонов
  074/603-693
  nadovresna.politika.levica@gmail.com