ПРОГРАМСКИ СЕКТОРИ


а) Правен сектор

– политички систем и законодавство

– правосудство

– јавна администрација (државна управа и локална самоуправа)

– потрошувачки права

електронска пошта: praven.sektor@levica.mk

 

б) Економски сектор 

– економија

– финансии

– туризам

– јавни услуги

– сообраќај

електронска пошта: ekonomski.sektor@levica.mk

 

в) Трудов сектор 

– работнички права

– синдикализам

– социјална заштита

електронска пошта: trudov.sektor@levica.mk

 

г) Образовен сектор 

– образование

– наука

– спорт

електронска пошта: obrazoven.sektor@levica.mk

 

д) Здравствен сектор 

електронска пошта: zdravstven.sektor@levica.mk

 

ѓ) Зелен сектор 

– екологија / животна средина

– одржлив развој

– урбанизам и просторно планирање

– инфраструктура

– енергетика

електронска пошта: zelen.sektor@levica.mk

 

е) Земјоделски сектор 

– земјоделство

– шумарство

– водостопанство

електронска пошта: zemjodelski.sektor@levica.mk

 

ж) Демократија и човекови права

– демократија

– медиуми

– човекови права

– антидискриминација (маргинализирани заедници)

– верски и национални прашања

електронска пошта: demokratija.sektor@levica.mk

 

з) Надворешна политика и безбедност

– надворешна политика

– меѓународна соработка

– внатрешна безбедност (полиција)

– одбрана и мир (армија)

електронска пошта: nadvoresna.sektor@levica.mk

 

ѕ) Култура и уметност

– култура

– уметност

електронска пошта: sektor.kultura.umetnost@levica.mk

 

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e