ТРИБУНАТ

Заради внатрешна контрола во теренското делување на Левица се формира посебно контролно тело наречено Трибунат – составено од три оддела, секој составен од по тројца членови:

а) Статутарна комисија – надлежна за изготвување измени или дополнувања на текстот на Статутот. Актуелен претседавач на СК е Дарја Мустафаоглу ([email protected]).

   Членови на статутарна комисија се:

  •    Мики Крстев
  •    Тамара Велковска

б) Надзорна комисија – надлежна за следење, анализа и ревизија на материјално-финансиското работење на Партијата. Актуелен претседавач на НК е Славко Митески ([email protected]).

 Членови на надзорна комисија се:

  •   Кирил Слезенковски
  •   Методија Костоски
 

в) Дисциплинска комисија – надлежна за утврдување одговорност и вина на партиските членови и изрекување санкции. Актуелен претседавач на ДК е Ивана Стоименовска ([email protected]).

Членови на дисциплинска комисија се:

  • Емил Јанчески
  • Влатко Токарев

Членовите на Трибунатот се избираат од страна на Президиумот со мандат од четири години и тие, во исто време, не можат да бидат и членови на Президиумот.

Членовите на комисиите си избираат претседавач од своите редови, кој го потврдува, т.е. верификува Президиумот.

Приклучи се!

Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

Донирај онлајн