ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци по населените места (градови, села, населби и сл.) – низ целата територија на Република Македонија.
Во една општина може да се формираат и повеќе ЛО, а минималниот број членови во еден огранок е тројца.

Локален огранок                                        Модератор/ка                                              Контакт


Гази Баба/Бутел                                          Лилјана Истатова                                        liljanaistatova@gmail.com


Ѓорче Петров                                               Зоран Велковски


Карпош                                                          Бранко Ристов                                             brankoristov@gmail.com


Битола                                                           Ивана Атанасовска                                     ivadimi.atanasovska@gmail.com


Куманово                                                      Никола Крстевски                                      krstevski.n97@gmail.com


Тетово                                                           Бојан Бојовски                                              bojan.bojovski@gmail


Гевгелија                                                      Саше Јанчев                                                  sasejancev@gmail.com


Струга                                                           Јована Мојсоска                                          jovana.mojso@gmail.com


Крива Паланка                                           Ѓорѓи Бошковски                                         gjorgiboskovski@yahoo.com


Штип                                                            Елена Каранакова


Старо Нагоричане                                    Петар Диклиќ                                                petardiklic256@gmail.com


Гостивар                                                     Давор Јосифоски                                        davor.josifoski1@gmail.com


Кичево                                                        Миле Јанкулоски                                          miki.jankuloski7@gmail.com


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e