ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци по населените места (градови, села, населби и сл.) – низ целата територија на Република Македонија.
Во една општина може да се формираат и повеќе ЛО, а минималниот број членови во еден огранок е тројца.


ЛОКАЛЕН ОГРАНОК                                        МОДЕРАТОР/КА                                             КОНТАКТ


Аеродром                                                    Кирил Мокров 


Ѓорче Петров                                             Зоран Велковски


Карпош                                                       Бранко Ристов                                             brankoristov@gmail.com


Кочани                                                        Влатко Јосифов


Тетово                                                         Бојан Бојовски                                              bojan.bojovski@gmail


Гевгелија                                                     Саше Јанчев                                                  sasejancev@gmail.com


Струга                                                         Јована Мојсоска                                          jovana.mojso@gmail.com


Крива Паланка                                         Ѓорѓи Бошковски                                         gjorgiboskovski@yahoo.com


Штип                                                            Елена Каранакова


Старо Нагоричане                                   Петар Диклиќ                                                petardiklic256@gmail.com


Гостивар                                                     Давор Јосифоски                                        davor.josifoski1@gmail.com


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e