ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци по населените места (градови, села, населби и сл.) – низ целата територија на Република Македонија.
Во една општина може да се формираат и повеќе ЛО, а минималниот број членови во еден огранок е тројца.

 

Локален огранок                                        Модератор/ка                                              Контакт


Битола                                                           Александра Славевска                             danda.slavevska@gmail.com


Куманово                                                      Миодраг Спасовски


Струмица                                                      Митко Николов                                            mitkolr@yahoo.com


Прилеп                                                          Александар Војнески                                 a_vojneski@yahoo.com


Тетово                                                           Александар Мановски                                manovskia@yahoo.com


Карпош/Центар


Кратово                                                        Иван Пешевски                                             ivan_pesevski@yahoo.com


Аеродром и                                                 Гоце Маркоски                                              goce_markoski@yahoo.com

Кисела Вода


Гевгелија                                                      Саше Јанчев                                                  sasejancev@gmail.com


Струга                                                           Јована Мојсоска


Кавадарци                                                   Стефан Видиков                                           stefan.vidikov@yahoo.com


Крива Паланка                                           Ѓорѓи Бошковски                                         gjorgiboskovski@yahoo.com

Кочани                                                          Дарко Димитров

Штип                                                             Борис Крмов

8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e