ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци [ЛО] по населените места – градови, села, населби и сл. – низ целата територија на Република Македонија.
Дејствувањето и ингеренциите на ЛО, како и критериумите за основање и укинување на ЛО се уредуваат со Деловник за работа.

Канцеларија АЕРОДРОМ
Ул. „Бојмија” бр.1

Дарко Масларковски  078/434-117
puka_kozmetika@yahoo.com


Канцеларија ЦЕНТАР
 Ул. „Кочо Рацин” бр.32/2

Игор Димески 070/208-223
dimeskiigor@gmail.com


Канцеларија ВЕЛЕС
Ул. „Страшо Пинџур” бр.4

Димитар Абрашев  072/224-995
abrasevd@gmail.com


Канцеларија ШТИП                                    
Ул. „Кирил и Методиј” број 24

Борис Крмов 070/322-845
boris.krmov@gmail.com


Канцеларија ПРИЛЕП
Ул. „Сотка Ѓорѓиоски” бр.61/Б локал 20

Иван Јованоски 076/449-774
annunaki.mk@gmail.com


Канцеларија БИТОЛА
ул. „Солунска” бр.214 

Горан Велевски 076/987-937
g_velevski@hotmail.com


Канцеларија ОХРИД
Бул. „Туристичка” Мини-базар Гранит

Виолета Аврамоска 070/303-566
violetaavramoska67@gmail.com


Канцеларија КУМАНОВО
Ул. „Моша Пијаде” бр.71

Никола Лазаровски 078/372-918
nikola.lazarevski1219@gmail.com


Канцеларија СТРУМИЦА                           
Ул. „Маршал Тито” бр.20

Спасе Ивановски 070/880-599
spase19871@gmail.com


Канцеларија ГЕВГЕЛИЈА
Ул. „Бранд Петрушев” бр.6 

Саше Јанчев 078/846-013
sasejancev@gmail.com


Канцеларија ТЕТОВО
Ул. „Јане Сандански” бр.36

Марика Апостолова 075/488-056
m.apostolova@seeu.edu.mk


Канцеларија КРИВА ПАЛАНКА
Ул. „Св. Јоаким Осоговски” бр.115А

Ѓорѓи Бошковски 071/359-173
gjorgiboskovski@yahoo.com


ЛО Ѓорче Петров 
Роберт Наумовски 078/223-998

robertnaumovski@hotmail.com


ЛО Карпош 
Мартин Димоски 077/483-039
dimoskimartin@outlook.com


ЛО Гази Баба
Кирил Ѓоргиев 077/575-335
kiril.gjorgjiev@outlook.com 


ЛО Бутел
Димитар Митровски  – 078/224-759
dmitrovskidm@gmail.com                                  


ЛО Кисела Вода
Кристијан Гиноски 070/247-367
ginoskikristijan@gmail.com


ЛО Гостивар 
Дарко Грујоски 071/533-043
dgrujoski.levica@gmail.com


ЛО Кичево
Јован Гаврилоски 078/670-377

jove_gavril@hotmail.com


ЛО Демир Хисар
Никола Стојкоски 075/774-590
stojkoskinikola@yahoo.com


ЛО Кочани
Жаклина Свеќаровска 076/376-783
zaklina_svekjarovska@yahoo.com


ЛО Радовиш  
Александар Чапов 072/601-636
capovaleksandar@gmail.com
                  


ЛО Делчево
Сања Николовска 070/906-982
sanja.nikolovska@yahoo.com


ЛО Дојран
Дијана Кирова 078/911-328
dnicovska@yahoo.com


ЛО Старо Нагоричане 
Петар Диклиќ 070/732-035
petar.diklic256@gmail.com


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e