ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци по населените места (градови, села, населби и сл.) – низ целата територија на Република Македонија.
Во една општина може да се формираат и повеќе ЛО, а минималниот број членови во еден огранок е тројца.

 

Локален огранок                                        Модератор/ка                                              Контакт


Гази Баба/Бутел                                          Лилјана Истатова                                        liljanaistatova@gmail.com


Ѓорче Петров                                               Симона Јорданова                                     simonajordanova94@yahoo.com


Карпош/Центар                                          Бранко Ристов                                             brankoristov@gmail.com


Аеродром и

Кисела Вода


Битола                                                           Александра Славевска                             danda.slavevska@gmail.com


Куманово                                                      Никола Крстевски                                      krstevski.n97@gmail.com


Струмица                                                      Ристо Николов                                            ristonikolov15@yahoo.com


Прилеп                                                          Александар Војнески                                 a_vojneski@yahoo.com


Тетово                                                           Гентрит Нухии                                              Gentinuhii@gmail.com


Кратово                                                        Иван Пешевски                                             ivan_pesevski@yahoo.com


Гевгелија                                                      Саше Јанчев                                                  sasejancev@gmail.com


Струга                                                           Јована Мојсоска                                          jovana.mojso@gmail.com


Кавадарци                                                   Ристо Јосифовски                                       ristorombo@gmail.com


Крива Паланка                                           Ѓорѓи Бошковски                                         gjorgiboskovski@yahoo.com


Кочани                                                          Дарко Димитров                                         dareto74@gmail.com


Штип                                                             Борис Крмов                                                 boris.krmov@gmail.com


Велес                                                            Марија Улишева                                           marijauliseva@yahoo.com


Старо Нагоричане                                    Петар Диклиќ                                                petardiklic256@gmail.com


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e