ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци по населените места (градови, села, населби и сл.) – низ целата територија на Република Македонија.
Во една општина може да се формираат и повеќе ЛО, а минималниот број членови во еден огранок е тројца.


ЛОКАЛЕН ОГРАНОК                                        МОДЕРАТОР/КА                                             КОНТАКТ


Аеродром/Кисела Вода                         Кирил Мокров


Велес                                                             Анде Јанков


Ѓорче Петров                                             Зоран Велковски


Карпош                                                        Дарко Ристовски


Центар                                                         Игор Димески


Гази Баба                                                    Кирил Ѓоргиев


Кочани                                                         Влатко Јосифов


Тетово                                                          Бојан Бојовски                                              bojan.bojovski@gmail


Гевгелија                                                     Саше Јанчев                                                  sasejancev@gmail.com


Струга                                                          Мартин Василески


Крива Паланка                                          Ѓорѓи Бошковски                                         gjorgiboskovski@yahoo.com


Штип                                                             Елена Каранакова


Старо Нагоричане                                    Петар Диклиќ                                                petardiklic256@gmail.com


Свети Николе                                             Саше Златев


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e