Локални ограноци

Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци [Л.О.] по населените места – градови, села, населби и сл. – низ целата територија на Република Македонија.
Дејствувањето и ингеренциите на Л.О., како и критериумите за основање и укинување на Л.О. се уредуваат со Деловник за работа.