ЛОКАЛНИ ОГРАНОЦИ


Врз основа на територијалниот принцип на организација на работата, во Левица се основаат локални ограноци [ЛО] по населените места – градови, села, населби и сл. – низ целата територија на Република Македонија.
Дејствувањето и ингеренциите на ЛО, како и критеримите за основање и укинување на ЛО се уредуваат со Деловник за работа.

Канцеларија АЕРОДРОМ
Ул. „Бојмија” бр.1

Дарко Масларковски  078/434-117
puka_kozmetika@yahoo.com


Канцеларија ЦЕНТАР
 Ул. „Кочо Рацин” бр.32/2

Игор Димески 070/208-223
dimeskiigor@gmail.com


Канцеларија ВЕЛЕС
Ул. „Страшо Пинџур” бр.4

Анде Јанков 078/237-117
andejankov@gmail.com


Канцеларија ШТИП                                    
Ул. „Кирил и Методиј” број 24

Борис Крмов 070/322-845
boris.krmov@gmail.com


Канцеларија ПРИЛЕП
Ул. „Сотка Ѓорѓиоски” бр.61/Б локал 20

Иван Јованоски 076/449-774
annunaki.mk@gmail.com


Канцеларија БИТОЛА
ул. „Солунска” бр.214 

Горан Велевски 076/987-937
g_velevski@hotmail.com


Канцеларија ОХРИД
Бул. „Туристичка” Мини-базар Гранит

Виолета Аврамоска 070/303-566
violetaavramoska67@gmail.com


Канцеларија КУМАНОВО
Ул. „Моша Пијаде” бр.71

Никола Лазаровски 078/372-918
nikola.lazarevski1219@gmail.com


Канцеларија СТРУМИЦА                           
Ул. „Маршал Тито” бр.20

Спасе Ивановски 070/880-599
spase19871@gmail.com


Канцеларија ГЕВГЕЛИЈА
Ул. „Бранд Петрушев” бр.6 

Саше Јанчев 078/846-013
sasejancev@gmail.com


Канцеларија КРИВА ПАЛАНКА
Ул. „Св. Јоаким Осоговски” бр.115А

Ѓорѓи Бошковски 071/359-173
gjorgiboskovski@yahoo.com


Канцеларија КОЧАНИ
Ул. „Маршал Тито” бр.42

Влатко Јосифов 070/860-077
gardibald@gmail.com


ЛО Ѓорче Петров 
Зоран Велковски 075/388-672
zoran.levica.velkovski@gmail.com


ЛО Карпош 
Дарко Ристовски 078/335-814
darko.ristovski@gmail.com


ЛО Гази Баба
Кирил Ѓоргиев 077/575-335
kiril.gjorgjiev@outlook.com                                          


ЛО Кисела Вода
Кристијан Гиноски 070/247-367
ginoskikristijan@gmail.com


ЛО Тетово                                                      
Бојан Бојовски
070/214-862  

bojan.bojovski@gmail.com                            


ЛО Струга                                                      
Мартин Василески 077/577-502
martinvasileski@gmail.com


ЛО Старо Нагоричане 
Петар Диклиќ 070/732-035
petar.diklic256@gmail.com


ЛО Свети Николе                                        
Саше Златев 077/856-326
oceanmkd@gmail.com


8ba4c490-659c-4cb3-8c03-b39daf1b019e