ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

Централниот комитет [ЦК] е највисок партиски раководен орган на Левица меѓу два Пленума, кој делува на државно т.е. републичко ниво.

Мандатот на ЦК трае четири години, односно во периодот меѓу два редовни Пленума.
ЦК работи на пленарни сесии кои можат да бидат редовни или вонредни.

Одлуките на ЦК се донесуваат со релативно мнозинство гласови – освен при персонален избор на членовите на Президиумот, кога е потребно апсолутно мнозинство од гласовите.

Полноправни членови на ЦК на Левица, со право на глас, се:

– Претседателот на Партијата;
– благајникот;
– членовите на Президиумот;
– претседателите на комисиите во рамки на Трибунатот;
– координаторите на Програмските сектори;
– модераторите на Локалните ограноци; и
– по еден одговорен член од нераководните работни тела.

По исклучок, кога за тоа ќе се појави оправдана потреба заради разјаснување на одредени прашања, на сесиите на ЦК може да учествуваат и други поканети внатрешни или надворешни лица [членови, симпатизери, експерти и сл.] – но, без право на глас.


Актуелни членови на ЦK на Левица (со право на глас) се:

  1. Димитар Апасиев
  2. Реџеп Исмаил
  3. Борис Крмов
  4. Бранко Ристов
  5. Јована Мојсоска
  6. Гораст Муратовски
  7. Јован Крајевски
  8. Саше Јанчев
  9. Бојан Бојовски
  10. Дарко Ристовски
  11. Игор Димески
  12. Славко Митески
  13. Горан Велевски
  14. Ивана Стоименовска
  15. Жаклина Свеќароска
  16. Антонио Димитров
  17. Димитар Абрашев
  18. Александар Симонов
  19. Марија Среброва
  20. Михаил Тодоров
  21. Круме Богевски
  22. Амар Мециновиќ
  23. Весна Кираџиева
  24. Наташа Стефановска
  25. Никола Петров
  26. Јулијана Штрковска – Колариќ
  27. Катерина Јовановска
  28. Игор Смилев
  29. Андреа Јанков
  30. Александар Димитријевиќ
  31. Иванче Ристевски
  32. Дејан Ристовски
  33. Дарко Димоски
  34. Боби Митковски
  35. Марио Јаневски
  36. Ангеле Михајловски
  37. Донче Мишовски
  38. Влатко Петрушевски
  39. Ристе Дојчиноски
  40. Персида Отовиќ Стојановска
  41. Дарја Мустафаоглу
  42. Зоран Иваноски
  43. Живанка Морис
  44. Кирил Слезенковски
  45. Тони Стаменковски
  46. Горјан Илиев
  47. Мирослав Чадевски
  48. Владимир Сиљаноски
   
   

   


  Кандидати за членови на ЦК (ВД без право на глас) се:
  1. Ацо Христовски
  2. Анѓелко Недески
  3. Мирослав Јованоски
  4. Марјан Ѓурчески
  5. Ванчо Ристов
  6. Давид Златанов
  7. Маја Тушевска
  8. Филип Јаневски
  9. Славчо Туџаровски
  10. Иван Александров
  11. Зоран Трајков
  12. Кристијан Димков
  13. Филип Филков
  14. Даниел Пешовски
  15. Софија Милошевска
  16. Горан Јекиќ
  17. Даниел Малиновски
  18. Гордана Велковска
  19. Горан Николовски
  20. Мери Георгиевска
  21. Горан Костовски
  22. Боби Илиевски
  23. Миле Спасески
  24. Јоана Манојловска
  25. Гоце Димовски

   

  Приклучи се!

  Биди дел од промената и приклучи се на Левица!

  Донирај онлајн