Левица за Кичево

Носител на листа

Оливера Стефаноска

Olivera Stefanovska 1 jpg

1 ОЛИВЕРА СТЕФАНОВСКА
2 ЈОВАН ГАВРИЛОСКИ
3 БЛАГОЈА БОГОЈОСКИ
4 ИВАНА ЈОВАНОСКА КУЗМАНОСКА
5 СИМО ТРИШОСКИ
6 НИКОЛА НАУМОСКИ
7 АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОСКА
8 ЈАНЕ СПАСЕНОСКИ
9 АЦО СТАЛЕСКИ
10 ТАЊА ТРИШОСКА
11 АЛЕКСАНДАР КУЗМАНОСКИ
12 АЛЕКСАНДРА ВЕЉАНОСКА
13 ЈОВИЦА СТЕФАНОСКИ
14 МАРЈАН БОЖИНОСКИ
15 СОЊА СЕКУЛОСКА
16 ИГОР АРСОСКИ
17 ВОЈНЕ САВЕСКИ
18 СЛОБОДАНКА МИТАНОСКА
19 ДУШКО ТАСЕСКИ
20 СЛАЃАНА АРСОСКА
21 ГОРДАНА ГАВРИЛОСКА
22 МАРКО СТАНОЕВСКИ
23 БЛАГА АРСОСКА