Левица за Кисела Вода

Носител на листа

Теодор Трпевски

Teodor Trpevski 1 jpg

1 ТЕОДОР ТРПЕВСКИ
2 ДОНЧЕ МИШОВСКИ
3 ЗЛАТИЦА ЖАНТЕВСКА-ПЕЈИЌ
4 АЛЕКСАНДАР МИРЧЕСКИ
5 СТЕФАН ЗДРАВКОВСКИ
6 СЛОБОДАНКА СТЕФАНОВСКА
7 БОДИН ПОПОВ
8 ДАЛИНА ПЕТКОВСКИ
9 ВИКТОР ЛАЗАРЕВСКИ
10 ИВАНА НАСТЕСКА
11 ИВАНЧО БЛАЖОВСКИ
12 НАТАША АЛЕКСОВСКА
13 ГОРАН ЈЕКИЌ
14 МАРЈАН ПОПОВСКИ
15 ИВАНА ТАНЕВСКА
16 ТОМИСЛАВ РИЛКОВ
17 КРИСТИЈАН ЃОРЃИЕВСКИ
18 СНЕЖАНА ДАМЈАНОСКА
19 АНАСТАСИЈА НИКОЛОВСКА
20 МАРЈАН ЕФТЕСКИ
21 БИЛЈАНА ТОДОРОВСКА
22 ДАРКО МИШОВСКИ
23 ХРИСТИНА ВЕЛЕСКА